Poniedziałek, 10 sierpnia
Imieniny: Borysa, Wawrzyńca
Czytających: 6276
Zalogowanych: 6
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Prawnik radzi

Wiadomości: Jelenia Góra
Poniedziałek, 18 maja 2009, 11:27
Autor: mgierus
mgierus
Fot. mgierus
1.Kiedy można wyciąć drzewo bez zezwolenia? 2.Kara ograniczenia wolności 3.Franszyza w umowie ubezpieczenia

1. Kiedy można wyciąć drzewo bez zezwolenia?

Chcę wyciąć kilkuletnie drzewo z mojej prywatnej posesji. Słyszałem, że prawdopodobnie potrzebna jest na to zgoda z gminy, ale że wymaga to sporo formalności. Czy istnieją jakieś prawne możliwości, aby legalnie wyciąć to drzewo bez takiego zezwolenia? – Antoni

Sytuacje, w których zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości nie jest potrzebne przewidziane są w przepisach art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92, poz. 880 z późn. zm.). Zgodnie z ich treścią, przepisów dotyczących uzyskania takiego zezwolenia nie stosuje się do drzew i krzewów: w lasach (te bowiem podlegają zasadom określonym w ustawie z dnia 28.11.1991 r. o lasach); owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową; na plantacjach drzew i krzewów; których wiek nie przekracza 5 lat; usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych; usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału; które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu; stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu; usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

2. Kara ograniczenia wolności

Proszę wytłumaczyć na czym dokładnie polega kara ograniczenia wolności? – Czytelnik

Skazany na karę ograniczenia wolności jest zobowiązany w tym czasie do wykonywania pracy wskazanej przez sąd. Jest ona nieodpłatna, kontrolowana i wykonywana na cele społeczne. Wykonuje się ją w odpowiednim zakładzie pracy, placówce służby zdrowia, opieki społecznej, w organizacji lub instytucji charytatywnej lub na rzecz społeczności lokalnej. Wymiar tej pracy to 20 do 40 godzin miesięcznie. W odniesieniu do skazanego zatrudnionego, orzeczenie kary ograniczenia wolności może natomiast polegać na potrącaniu od 10 do 25 proc. miesięcznego wynagrodzenia za pracę na rzecz Skarbu Państwa lub na inny wskazany przez sąd cel społeczny. Wówczas, w okresie trwania kary taki skazany nie może bez zgody sądu rozwiązać stosunku pracy. Kara ograniczenia wolności może również polegać na nałożeniu przez sąd na skazanego innych obowiązków, takich jak obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego, łożenia na utrzymanie innej osoby, powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających, a także naprawienia szkody w całości lub w części, bądź też uiszczenia świadczenia pieniężnego. Karę ograniczenia wolności wymierza się w miesiącach i trwa ona najkrócej miesiąc, a najdłużej 12 miesięcy. Wyjątek stanowi nadzwyczajne obostrzenie kary lub wymierzenie kary łącznej. Wówczas wymiar kary ograniczenia wolności może wynieść nawet 18 miesięcy. Skazany na karę ograniczenia wolności, w czasie jej odbywania nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu oraz ma obowiązek udzielania sądowi wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary. Tym samym, w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu wykonywania kary sąd może oddać skazanego na czas jej trwania pod dozór kuratorski.

3. Franszyza w umowie ubezpieczenia

W zawartej przeze mnie jakiś czas temu umowie ubezpieczenia po czasie dostrzegłam zapisy dotyczące pojęcia franszyzy, którego nie rozumiem. Proszę o wyjaśnienie. – Elżbieta

Franszyza jest to postanowienie umowy ubezpieczenia, na mocy którego część szkody, poniesionej w wyniku zdarzenia ubezpieczeniowego objętego tą umową zostaje przerzucona na ubezpieczającego (ubezpieczonego). W praktyce termin ten często mylony jest z pojęciem udziału własnego. Rozróżnia się dwa rodzaje franszyzy – integralną (inaczej warunkową) oraz redukcyjną (inaczej bezwarunkową). W pierwszej z nich, ustala się w umowie wysokość pewnego minimum (oznaczonego kwotowo albo jako procent sumy ubezpieczenia), poniżej którego ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody. Tym samym, jeżeli szkoda jest wyższa od minimum, wówczas franszyzy integralnej nie stosuje się i następuje wypłata świadczenia ubezpieczeniowego (odszkodowania). W przypadku franszyzy redukcyjnej ubezpieczyciel obniża świadczenie ubezpieczeniowe (odszkodowanie) o część określoną kwotowo lub jako procent sumy ubezpieczenia bez względu na wysokość szkody.

Mariusz Gierus – prawnik

Pytania z dopiskiem „Prawnik radzi” prosimy wysyłać na adres redakcji lub elektronicznie, na adres prawnik@jelonka.com

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2020 Highlander's Group