Środa, 18 maja
Imieniny: Aleksandry, Feliksa
Czytających: 7247
Zalogowanych: 8
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

JELENIA GÓRA/KRAJ: Prawnik radzi

Niedziela, 22 lutego 2009, 0:19
Aktualizacja: 0:22
Autor: Mariusz Gierus
JELENIA GÓRA/KRAJ: Prawnik radzi
Usprawiedliwiona nieobecność w pracy

W jaki sposób można usprawiedliwić swoją nieobecność w pracy, aby uniknąć naruszenia obowiązków pracowniczych?– Krzysztof

Przyczyny usprawiedliwionej nieobecności w pracy bywają różne. Zdarzenia i okoliczności, które uniemożliwiają stawienie się do pracy i jej świadczenie częściowo określone są w przepisach prawa. Pozostała większość przyczyn uniemożliwiających stawienie się w pracy to te, których nie można przewidzieć, a wskazane przez pracownika mogą, ale nie muszą być uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność.

Pracownik ma jednak w takich przypadkach obowiązek każdorazowo zawiadomić pracodawcę o przyczynie nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania. Powinien to zrobić niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Zdarza się, że niektórzy pracodawcy wprowadzając przepisy wewnątrzzakładowe, np. w formie regulaminu określają w nich zasady i terminy powiadamiania o nieobecności. W takiej jednak sytuacji informacja o przyjętym przez pracodawcę sposobie potwierdzania przybycia i obecności oraz usprawiedliwiania nieobecności powinna być przekazana indywidualnie każdemu pracownikowi na piśmie przy podpisywaniu umowy o pracę.

Jeżeli jednak brak jest takich przepisów wewnętrznych w zakładzie lub nie określają one sposobu informowania o nieobecności, to zawiadomienia pracownik może dokonać osobiście lub przez inną osobę, drogą pocztową, telefonicznie, e-mailem lub faksem. Ważne jest jednak przy tym, aby zachować wiarygodne potwierdzenie takiej czynności np. w formie potwierdzenia nadania listu poleconego, gdzie za datę zawiadomienia o swojej nieobecności przyjmuje się datę stempla pocztowego. Usprawiedliwienie nieobecności w pracy z opóźnieniem zawsze może się spotkać z zarzutem naruszenia obowiązków pracowniczych. Trudno mówić tu jednak o ciężkim naruszeniu. Za takie naruszenie obowiązków pracowniczych można natomiast uznać niestawienie się w pracy, gdy podane przez pracownika okoliczności, które by to usprawiedliwiały w rzeczywistości nie istniały.

Jak odzyskać zasądzoną wierzytelność?
We wrześniu ub.r. zapadł w mojej sprawie wyrok, w którym sąd nakazał pozwanemu zapłatę na moją rzecz określonych kwot. Pozwany, będący osobą fizyczną do dzisiaj uchyla się jednak od zapłaty. W jaki sposób mogę odzyskać od niego zasądzone przez sąd pieniądze? – Teresa Banaś

Jeżeli wyrok, o którym Pani wspomina jest prawomocny, to pierwszym krokiem w celu wyegzekwowania jego postanowień jest wystąpienie do sądu, który wyrok wydał z wnioskiem o nadanie mu klauzuli wykonalności. Z uzyskanym w ten sposób tytułem wykonawczym może Pani następnie wystąpić do komornika, przy sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. W takim wniosku powinna Pani wskazać sygnaturę akt z wyroku, swoje dane osobowe jako wierzyciela, dane osobowe dłużnika oraz zasądzone przez sąd należności, w tym należność główną, odsetki ustawowe za zwłokę wraz z podaniem terminu, od którego są naliczane oraz ewentualnie zasądzone koszty procesu. Ponadto, we wniosku powinna Pani wskazać i oznaczyć możliwe źródła zaspokojenia wierzytelności, z których komornik będzie mógł wszcząć egzekucję, tj. np.: numer rachunku bankowego dłużnika, źródła wynagrodzenia dłużnika (np. z umowy o pracę, świadczenia rentowego, czy emerytalnego), a także stanowiące jego własność lub współwłasność ruchomości i nieruchomości (z podaniem numeru księgi wieczystej).

Do wniosku należy załączyć odpis wyroku wraz z nadaną klauzulą wykonalności. Warto zauważyć, że poza możliwością wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez komornika, istnieje również możliwość skorzystania z usług licznych na rynku firm windykacyjnych. Należy jednak przy tym pamiętać, że koszty ewentualnego odzyskania należności za pośrednictwem takiej firmy, w przeciwieństwie do postępowania egzekucyjnego obciążą nie dłużnika, ale Panią jako wierzyciela, a co za tym idzie zmniejszą wartość odzyskanej od dłużnika wierzytelności.

Mariusz Gierus – prawnik

Pytania z dopiskiem „Prawnik radzi” prosimy wysyłać na adres redakcji lub elektronicznie, na adres prawnik@jelonka.com

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group