Niedziela, 14 sierpnia
Imieniny: Maksymiliana, Alfreda
Czytających: 5960
Zalogowanych: 4
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Powiat: O pracy i bezrobociu na sesji Rady Powiatu

Czwartek, 10 lipca 2014, 8:04
Aktualizacja: Piątek, 11 lipca 2014, 7:39
Autor: SP
Powiat: O pracy i bezrobociu na sesji Rady Powiatu
Fot. Archiwum Starostwa
Na ostatniej sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego sprawozdanie z realizacji "Powiatowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2012–2014" za rok 2013 przedstawiła dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze Urszula Filipczuk.

Omawiając sytuację na lokalnym rynku pracy w 2013 roku, można powiedzieć, że z pozycji liczby bezrobotnych nie był to najgorszy rok. W porównaniu do lat ubiegłych coraz mniej osób rejestrowało się jako bezrobotne.

Od stycznia do grudnia zarejestrowano 9.756 osób bezrobotnych, w tym z powiatu jeleniogórskiego 4.433 osoby. Na lokalnym rynku pracy zauważalne było ożywienie - pracodawcy tworzyli nowe miejsca pracy, zwiększali zatrudnienie.

Z ewidencji Urzędu Pracy wykreślono w 2013 roku 10.389 osób. Wykreślenia z powodu podjęcia pracy stanowiły prawie 43% wszystkich wyłączeń. Z powiatu jeleniogórskiego z powodu podjęcia pracy wykreślono ponad 47 % bezrobotnych. Na koniec 2013 roku w rejestrach Urzędu Pracy pozostawało 7.166 bezrobotnych, w tym 3.842 osoby z powiatu jeleniogórskiego.

Wśród osób bezrobotnych przeważali mężczyźni, stanowili oni 53,3% ogółu zarejestrowanych. Prawo do zasiłku posiadało 14,7% wszystkich zarejestrowanych. Spośród bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego prawo do zasiłku posiadało 17,2% osób.

Stopa bezrobocia wynosiła:
• dla powiatu jeleniogórskiego 19,6,
• dla Jeleniej Góry 9,2%,
• dla województwa dolnośląskiego 13,2%,
• dla kraju 13,4%.

Na koniec 2013 r. - 6.636 bezrobotnych było w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym między innymi:
- 63 % legitymowało się wykształceniem niższym niż średnie;
- 30,6 % nie posiadało kwalifikacji zawodowych;
- 15,9 % nie posiadało doświadczenia zawodowego;
- 37,2 % było w wieku powyżej 50 roku życia;
- 54,7 % pozostawało w rejestrach urzędu pracy długotrwale, czyli ponad 12 miesięcy.

Ponadto zarejestrowanych było 614 osób niepełnosprawnych, w tym 271 osób z powiatu jeleniogórskiego. W grupie bezrobotnych niepełnosprawnych, prawo do zasiłku posiadały tylko 92 osoby.

W strukturze osób niepełnosprawnych przeważały osoby z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności – stanowiły one 78,0%. Umiarkowany stopień niepełnosprawności posiadało 19,5%. Znaczny stopień niepełnosprawności posiadało 2,5% zarejestrowanych osób niepełnosprawnych.

Problem bezrobocia dotyka w szczególności osoby powyżej 50 roku życia. Osoby bezrobotne w wieku niemobilnym dłużej niż inni bezrobotni poszukują zatrudnienia. Pracodawcy niezbyt chętnie rozpatrują kandydatury do pracy osób z tej kategorii wiekowej przypisując im różnorodne deficyty i w wielu przypadkach stereotypowe zachowania. Z obserwacji funkcjonowania osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia stwierdzić można , że wiele niepowodzeń aktywizacyjnych ma podłoże w zachowaniach i osobowości tej kategorii bezrobotnych. Cechuje ich w dużej mierze mała podatność na zmiany – często nie mające szans na powrót do dotychczas wykonywanej pracy, nie dopuszczają myśli o przekwalifikowaniu się. Zdarza się, że oczekują gotowych rozwiązań lub po prostu nie poszukują pracy.

Odsetek tej grupy bezrobotnych w ogólnej liczbie osób zarejestrowanych na koniec 2013 r. osiągnął poziom 37,2%. Odsetek bezrobotnych do 25 roku życia wynosił 9,6 %.

Nadal niestety utrzymuje się wysoki poziom bezrobocia długotrwałego (osoby pozostające w ewidencji bezrobotnych ponad 12 miesięcy od momentu zarejestrowania się). Odsetek tej grupy bezrobotnych na koniec grudnia 2013 roku osiągnął poziom 54,7 % ogółu zarejestrowanych.

Niekorzystne struktury zarejestrowanych w Urzędzie Pracy bezrobotnych – ok. 66% bezrobotnych, nie posiada wykształcenia średniego , co trzeci bezrobotny nie posiada kwalifikacji zawodowych.

W 2013 roku Urząd Pracy współpracował z ponad 1700 firmami z Jeleniej Góry oraz 500 działającymi w powiecie jeleniogórskim.

Działania Urzędu skierowane były w szczególności na zaktywizowanie osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. między innymi osób do 25 roku życia, osób pozostających długotrwale w ewidencji Urzędu, bezrobotnych powyżej 50 roku oraz bezrobotnych niepełnosprawnych.

Urząd Pracy w 2013 roku dysponował środkami finansowymi na przeciwdziałanie bezrobociu w wysokości 13.566,1 tys. zł.

Środki finansowe: to środki z Funduszu Pracy, środki pozyskane z Rezerwy Ministra, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Korzystając z przyznanych funduszy w 2013 roku, możliwa była aktywizacja zawodowa 2.553 osób bezrobotnych, w tym z powiatu jeleniogórskiego 1.114 bezrobotnych.

Urząd realizował cztery programy specjalne, tj.
• Program specjalny finansowany z przyznanych środków Funduszu Pracy ustalonych dla powiatu algorytmem. Celem programu było przełamanie barier w podjęciu zatrudnienia przez bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
• Program specjalny skierowany do bezrobotnych powyżej 50 roku życia.
• Program specjalny skierowany do bezrobotnych rodziców wychowujących co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia.
• Program specjalny skierowany do bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia.
W ramach programów specjalnych aktywizowano bezrobotnych poprzez usługi rynku pracy (pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, Indywidualne Plany Działania, zajęcia aktywizacyjne w Klubie Pracy), wspierane instrumentami rynku pracy (staże, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacje pracodawcom kosztów utworzenia miejsc pracy) oraz specyficzne elementy wsparcia (np. usługa psychologiczna pn. Warsztaty readaptacyjne i wsparcie mobilności).

Ponadto osoby bezrobotne aktywizowano w ramach 2 programów finansowanych z Rezerwy Ministra skierowanych do osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. kontynuacja realizacji projektu systemowego „KAPITAŁ LUDZKI – INWESTYCJA W CZŁOWIEKA”, w którym zaktywizowano bezrobotnych.

W I kwartale 2013 roku kontynuowane były również 3 programy z 2012 roku, skierowane do bezrobotnych do 30 roku życia, bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia oraz bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Podsumowując 2013 rok – można powiedzieć, że na lokalnym rynku pracy to okres zmniejszonych rejestracji osób bezrobotnych, to wzrost liczby osób podejmujących pracę, zwiększonej aktywności bezrobotnych w poszukiwaniu pracy we własnym zakresie oraz utrzymującej się małej liczby ofert pracy będących w dyspozycji Urzędu.

Radni przyjęli sprawozdanie jednogłośnie.

Ogłoszenia

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group