Środa, 1 lutego
Imieniny: Ignacego, Seweryna
Czytających: 7089
Zalogowanych: 8
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jelenia Góra: Drakońskie podwyżki za odpady komunalne?!

Czwartek, 4 lipca 2019, 10:35
Aktualizacja: Sobota, 6 lipca 2019, 6:20
Autor: Przemek Kaczałko
Jelenia Góra: Drakońskie podwyżki za odpady komunalne?!
Fot. archiwum
Do radnych Rady Miejskiej Jeleniej Góry wpłynął projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ceny za gospodarowanie odpadami komunalnymi – poinformował nas Hubert Papaj z klubu Zadbajmy o Miasto. – To skandaliczne przerzucanie kosztów na mieszkańców – komentuje radny.

Według projektu, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ma wzrosnąć z 15 zł do wysokości 27,00 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

Ponadto zapłacimy wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny - było 25 zł, a ma być 54,00 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość!

Co ciekawe, w projekcie uchwały podano, że liczba mieszkańców Jeleniej Góry (stan na 31.12.2018 r.) wynosi zaledwie 63 819 osób!

Jutro (5.07) nad projektem dotyczącym podwyżek opłat za śmieci będą debatować radni Komisji Gospodarki Komunalnej (godz. 13:00) - sala nr 13 Urzędu Miasta przy ul. Sudeckiej. Warto zaznaczyć, że wszyscy mieszkańcy mają możliwość udziału w posiedzeniu komisji i w sesjach.

Uzasadnienie projektu:

Zgodnie z art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy zobowiązana jest w drodze uchwały do dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2, ustalenia stawki takiej opłaty oraz do ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Na podstawie art. 6j ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, a środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługi administracyjnej systemu,
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,
- wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
- usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tzw. likwidacja dzikich wysypisk).

Zgodnie z art. 6r ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, mogą być wykorzystane także na wyposażenie, zgodnie z regulaminem, nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowych i technicznym.

Wzrost kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wynika z następujących czynników:
a) wzrost o ponad 57% stawek za przyjęcie niesegregowanych zmieszanych opadów komunalnych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ze stawki 235,00 zł w 2014 r. do 370,00 zł w 2019 r. (podniesienie opłat na RIPOK-u spowodowane jest m.in. wzrostem o 130% opłaty środowiskowej za składowanie odpadów po mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu z wysokości 73,60 zł/Mg w 2014 r. do 170,00 zł/Mg w 2019 r., wzrost kosztów zagospodarowania frakcji pochodzącej z mechanicznego przetwarzania odpadów tzw. frakcji energetycznej powyżej 6 MJ/kg, spowodowany jest całkowitym zakazem jej składowania i koniecznością termicznego przekształcenia, wzrostem cen energii elektrycznej, wzrostem płacy minimalnej oraz brakiem pracowników, co bezpośrednio przekłada się na wzrost
wynagrodzeń),
b) wzrost o ponad 186% stawki za przyjęcie odpadów ulegających biodegradacji w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ze stawki 70,00 zł w 2014 r. do 200,00 zł w 2019 r. (podniesienie opłat na RIPOK-u spowodowane jest m.in. wzrostem o 610% opłaty środowiskowej za składowanie odpadów po biologicznym przetwarzaniu tzw. stabilizatu z wysokości 23,93 zł/Mg w 2014 r. do
170,00 zł/Mg w 2019 r., wzrostem cen energii elektrycznej, wzrostem płacy minimalnej oraz brakiem pracowników, co bezpośrednio przekłada się na wzrost wynagrodzeń), brakiem możliwości zagospodarowania kompostu nieodpowiadającego normom, wysokie koszty certyfikacji uzyskanego kompostu,
c) spadek przychodów ze sprzedaży odpadów o charakterze surowców (papier, szkło, tworzywa sztuczne) lub całkowity ich brak oraz rosnące koszty związane z przekazaniem odpadów do zbierających lub przetwarzających odpady (w szczególności frakcji tworzyw sztucznych, zawierającej konglomerat kilkunastu rodzajów tworzyw, metali żelaznych i nieżelaznych oraz opakowań wielomateriałowych),
d) podwyższanie wymogów jakościowych przez recyklerów i wzrost stawek za przyjęcie odpadów frakcji tworzyw sztucznych, których zagospodarowanie 1 Mg wzrosło o 61% z 215,00 zł w 2014 r. do 347,00 zł w 2019 r.,
e) wzrost stawek za przyjęcie odpadów wielkogabarytowych, których cena zagospodarowania 1Mg wzrosła o 91% z 230,00 zł w 2014 r. do 440,00 zł w 2019 r.,
f) wzrost ilości odebranych odpadów komunalnych, w tym zbieranych selektywnie:
- tworzywa sztuczne i metale: 458 Mg w 2014 r. i 1 529 Mg w 2018 r. (wzrost o 234%),
- papier: 160 Mg w 2014 r. i 591 Mg w 2018 r. (wzrost o 269%),
- szkło: 890 Mg w 2014 r. i 1 080 Mg w 2018 r. (wzrost o 21%),
- odpady biodegradowalne: 1 934 Mg w 2014 r. i 2 538 Mg w 2018 r. (wzrost o 31%),
- odpady wielkogabarytowe: 407 Mg w 2014 r. i 875 Mg w 2018 r. (wzrost o 115%),
- ogółem ilość odebranych odpadów komunalnych: 25 891 Mg w 2014 r. i 28 259 Mg w 2018 r. (wzrost o 9%),
g) wzrost ilości odpadów komunalnych zebranych w PSZOK, w tym:
- odpady niebezpieczne: 5,278 Mg w 2014 r. i 21,064 Mg w 2018 r. (wzrost o 299%),
- odpady inne niż niebezpieczne: 15,622 Mg w 2014 r. i 53,896 Mg w 2018 r. (wzrost o 245%),
- odpady budowlane: 40 Mg w 2014 r. i 231 Mg w 2018 r. (wzrost o 478%),
- odpady biodegradowalne: 21 Mg w 2014 r. i 178 Mg w 2018 r. (wzrost o 748%),
- odpady wielkogabarytowe: 89 Mg w 2014 r. i 408 Mg w 2018 r. (wzrost o 358%),
- ogółem ilość zebranych odpadów komunalnych: 171,420 Mg w 2014 r. i 891,599 Mg w 2018 r. (wzrost o 420%),
h) wzrost płacy minimalnej z kwoty 1.680,00 zł brutto w 2014 r. do kwoty 2.250,00 zł brutto w 2019 r. (wzrost o 34%),
i) konieczne do poniesienia wydatki związane z zabezpieczeniem przeciwpożarowym, monitoringiem, zabezpieczeniem roszczeń i spełnieniem pozostałych wymogów wynikających z ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1592). Wydatki obejmą modernizacje RIPOK-ów, miejsc przetwarzania odpadów (odzysk, recykling), miejsc zbierania i magazynowania
odpadów, Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, bazy transportowo-magazynowej firmy odbierającej odpady komunalne,
j) zakup pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów,
k) wzrost kosztów transportu (ubezpieczenia środków transportu, wzrost kosztów napraw śmieciarek),
l) brak funkcjonowania w kraju systemu tzw. "rozszerzonej odpowiedzialności producenta", czyli możliwości uzyskania przez gminę dofinansowania do kosztów selektywnego zbierania odpadów. Zasadniczymi kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi są koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a także koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki w wysokości 20.716.332,05 zł, na które składają się:
- koszty realizacji zadania odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych w wysokości 10.060.736,11 zł,
- koszty zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych w wysokości 7.854.453,51 zł,
- koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w wysokości 2.621.642,43 zł,
- koszty zakupu pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, koszty utrzymania w odpowiednim stanie technicznym podziemnych punktów do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, zajęcia pasa drogowego pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w wysokości 179.500,00 zł.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, za odpady komunalne, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny w zaokrągleniu wynosi 27,00 zł od mieszkańca.

Proponuje się, aby stawka opłaty za odpady zmieszane wynosiła dwukrotność stawki za odpady selektywnie zbierane tj. 54,00 zł od mieszkańca. Wysokość stawki opłaty za odpady zmieszane musi w odpowiedni sposób zachęcać mieszkańców do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów i być sankcją finansową za niewywiązywanie się z obowiązków selektywnego zbierania odpadów.

Twoja reakcja na artykuł?

17
8%
Cieszy
0
0%
Hahaha
1
0%
Nudzi
2
1%
Smuci
46
21%
Złości
152
70%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (129)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Sonda

Podwyżka goni podwyżkę. Damy radę jeszcze to udźwignąć?

Oddanych
głosów
1030
Tak
21%
Nie
69%
Jeszcze nie wiem
10%
Copyright © 2002-2023 Highlander's Group