Czwartek, 13 sierpnia
Imieniny: Diany, Heleny
Czytających: 6069
Zalogowanych: 8
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Drakońskie podwyżki za odpady komunalne?!

Wiadomości: Jelenia Góra
Czwartek, 4 lipca 2019, 10:35
Aktualizacja: Sobota, 6 lipca 2019, 6:20
Autor: Przemek Kaczałko
Fot. archiwum
Do radnych Rady Miejskiej Jeleniej Góry wpłynął projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ceny za gospodarowanie odpadami komunalnymi – poinformował nas Hubert Papaj z klubu Zadbajmy o Miasto. – To skandaliczne przerzucanie kosztów na mieszkańców – komentuje radny.

Według projektu, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ma wzrosnąć z 15 zł do wysokości 27,00 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

Ponadto zapłacimy wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny - było 25 zł, a ma być 54,00 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość!

Co ciekawe, w projekcie uchwały podano, że liczba mieszkańców Jeleniej Góry (stan na 31.12.2018 r.) wynosi zaledwie 63 819 osób!

Jutro (5.07) nad projektem dotyczącym podwyżek opłat za śmieci będą debatować radni Komisji Gospodarki Komunalnej (godz. 13:00) - sala nr 13 Urzędu Miasta przy ul. Sudeckiej. Warto zaznaczyć, że wszyscy mieszkańcy mają możliwość udziału w posiedzeniu komisji i w sesjach.

Uzasadnienie projektu:

Zgodnie z art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy zobowiązana jest w drodze uchwały do dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2, ustalenia stawki takiej opłaty oraz do ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Na podstawie art. 6j ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, a środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługi administracyjnej systemu,
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,
- wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
- usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tzw. likwidacja dzikich wysypisk).

Zgodnie z art. 6r ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, mogą być wykorzystane także na wyposażenie, zgodnie z regulaminem, nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowych i technicznym.

Wzrost kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wynika z następujących czynników:
a) wzrost o ponad 57% stawek za przyjęcie niesegregowanych zmieszanych opadów komunalnych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ze stawki 235,00 zł w 2014 r. do 370,00 zł w 2019 r. (podniesienie opłat na RIPOK-u spowodowane jest m.in. wzrostem o 130% opłaty środowiskowej za składowanie odpadów po mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu z wysokości 73,60 zł/Mg w 2014 r. do 170,00 zł/Mg w 2019 r., wzrost kosztów zagospodarowania frakcji pochodzącej z mechanicznego przetwarzania odpadów tzw. frakcji energetycznej powyżej 6 MJ/kg, spowodowany jest całkowitym zakazem jej składowania i koniecznością termicznego przekształcenia, wzrostem cen energii elektrycznej, wzrostem płacy minimalnej oraz brakiem pracowników, co bezpośrednio przekłada się na wzrost
wynagrodzeń),
b) wzrost o ponad 186% stawki za przyjęcie odpadów ulegających biodegradacji w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ze stawki 70,00 zł w 2014 r. do 200,00 zł w 2019 r. (podniesienie opłat na RIPOK-u spowodowane jest m.in. wzrostem o 610% opłaty środowiskowej za składowanie odpadów po biologicznym przetwarzaniu tzw. stabilizatu z wysokości 23,93 zł/Mg w 2014 r. do
170,00 zł/Mg w 2019 r., wzrostem cen energii elektrycznej, wzrostem płacy minimalnej oraz brakiem pracowników, co bezpośrednio przekłada się na wzrost wynagrodzeń), brakiem możliwości zagospodarowania kompostu nieodpowiadającego normom, wysokie koszty certyfikacji uzyskanego kompostu,
c) spadek przychodów ze sprzedaży odpadów o charakterze surowców (papier, szkło, tworzywa sztuczne) lub całkowity ich brak oraz rosnące koszty związane z przekazaniem odpadów do zbierających lub przetwarzających odpady (w szczególności frakcji tworzyw sztucznych, zawierającej konglomerat kilkunastu rodzajów tworzyw, metali żelaznych i nieżelaznych oraz opakowań wielomateriałowych),
d) podwyższanie wymogów jakościowych przez recyklerów i wzrost stawek za przyjęcie odpadów frakcji tworzyw sztucznych, których zagospodarowanie 1 Mg wzrosło o 61% z 215,00 zł w 2014 r. do 347,00 zł w 2019 r.,
e) wzrost stawek za przyjęcie odpadów wielkogabarytowych, których cena zagospodarowania 1Mg wzrosła o 91% z 230,00 zł w 2014 r. do 440,00 zł w 2019 r.,
f) wzrost ilości odebranych odpadów komunalnych, w tym zbieranych selektywnie:
- tworzywa sztuczne i metale: 458 Mg w 2014 r. i 1 529 Mg w 2018 r. (wzrost o 234%),
- papier: 160 Mg w 2014 r. i 591 Mg w 2018 r. (wzrost o 269%),
- szkło: 890 Mg w 2014 r. i 1 080 Mg w 2018 r. (wzrost o 21%),
- odpady biodegradowalne: 1 934 Mg w 2014 r. i 2 538 Mg w 2018 r. (wzrost o 31%),
- odpady wielkogabarytowe: 407 Mg w 2014 r. i 875 Mg w 2018 r. (wzrost o 115%),
- ogółem ilość odebranych odpadów komunalnych: 25 891 Mg w 2014 r. i 28 259 Mg w 2018 r. (wzrost o 9%),
g) wzrost ilości odpadów komunalnych zebranych w PSZOK, w tym:
- odpady niebezpieczne: 5,278 Mg w 2014 r. i 21,064 Mg w 2018 r. (wzrost o 299%),
- odpady inne niż niebezpieczne: 15,622 Mg w 2014 r. i 53,896 Mg w 2018 r. (wzrost o 245%),
- odpady budowlane: 40 Mg w 2014 r. i 231 Mg w 2018 r. (wzrost o 478%),
- odpady biodegradowalne: 21 Mg w 2014 r. i 178 Mg w 2018 r. (wzrost o 748%),
- odpady wielkogabarytowe: 89 Mg w 2014 r. i 408 Mg w 2018 r. (wzrost o 358%),
- ogółem ilość zebranych odpadów komunalnych: 171,420 Mg w 2014 r. i 891,599 Mg w 2018 r. (wzrost o 420%),
h) wzrost płacy minimalnej z kwoty 1.680,00 zł brutto w 2014 r. do kwoty 2.250,00 zł brutto w 2019 r. (wzrost o 34%),
i) konieczne do poniesienia wydatki związane z zabezpieczeniem przeciwpożarowym, monitoringiem, zabezpieczeniem roszczeń i spełnieniem pozostałych wymogów wynikających z ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1592). Wydatki obejmą modernizacje RIPOK-ów, miejsc przetwarzania odpadów (odzysk, recykling), miejsc zbierania i magazynowania
odpadów, Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, bazy transportowo-magazynowej firmy odbierającej odpady komunalne,
j) zakup pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów,
k) wzrost kosztów transportu (ubezpieczenia środków transportu, wzrost kosztów napraw śmieciarek),
l) brak funkcjonowania w kraju systemu tzw. "rozszerzonej odpowiedzialności producenta", czyli możliwości uzyskania przez gminę dofinansowania do kosztów selektywnego zbierania odpadów. Zasadniczymi kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi są koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a także koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki w wysokości 20.716.332,05 zł, na które składają się:
- koszty realizacji zadania odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych w wysokości 10.060.736,11 zł,
- koszty zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych w wysokości 7.854.453,51 zł,
- koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w wysokości 2.621.642,43 zł,
- koszty zakupu pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, koszty utrzymania w odpowiednim stanie technicznym podziemnych punktów do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, zajęcia pasa drogowego pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w wysokości 179.500,00 zł.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, za odpady komunalne, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny w zaokrągleniu wynosi 27,00 zł od mieszkańca.

Proponuje się, aby stawka opłaty za odpady zmieszane wynosiła dwukrotność stawki za odpady selektywnie zbierane tj. 54,00 zł od mieszkańca. Wysokość stawki opłaty za odpady zmieszane musi w odpowiedni sposób zachęcać mieszkańców do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów i być sankcją finansową za niewywiązywanie się z obowiązków selektywnego zbierania odpadów.

Twoja reakcja na artykuł?

17
8%
Cieszy
0
0%
Hahaha
1
0%
Nudzi
2
1%
Smuci
46
21%
Złości
151
70%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (179) Dodaj komentarz

użytkownik facebook 4-07-2019 11:07
Wychodzi te 500+ 😂
użytkownik facebook 4-07-2019 11:17
Remigiusz Krystian Biernacki co ma 500+ do cen śmieci w Czerwonej dolinie.
~ToRan 4-07-2019 22:08
do: użytkownik facebook (11:17)
To ja ci odpowiem: żeby sfinansować 500+ potrzeba pieniędzy. Rząd uzyskuje je między innymi poprzez podwyżkę cen energii. Energia potrzebna jest zaś dla KCGO, by funkcjonowało wysypisko. Dlatego KCGO musiało podnieść cenę odpadów dla Jeleniej Góry. Już rozumiesz?
~Ona 5-07-2019 7:16
do: użytkownik facebook (11:17)
Ja proponuję żeby stawka za segregowane została taka sama lub minimalnie wzrosla a za niesegregowane po 100 zl, wtedy będzie to miało sens
~zaboberek 5-07-2019 10:00
do: ~Ona (7:16)
Wówczas wszyscy będą składali deklaracje o segregowaniu a pojemników na odpady zmieszane,zabraknie.No chyba,że ktoś wpadnie na "genialny" pomysł i każe podpisywać swoje worki z odpadami.Ha ha ha.To też nie pomoże,bo Polak potrafi i swoje worki będzie sygnował nazwiskiem nielubianego sąsiada
~kornik z Tybetu 8-07-2019 16:20
do: ~Ona (7:16)
A co mam zrobić jak w "boksie" pełne są pojemniki np. na plastiki, i nie mam gdzie je wrzucić, zabrać ponownie do domu czy usiąść pod śmietnikiem i czekać na ich opróżnienie, by nikt mi nie zarzucił, że nie segreguję śmieci?
użytkownik facebook 4-07-2019 11:20
Remigiusz Krystian Biernacki ale zabłysles jak bańka mydlana
~yanek 7-07-2019 13:25
do: użytkownik facebook (11:20)
A bardzo dużo! Jak myślisz, co ma zaniechanie budowy zapór, jazów, wałów p/powodziowych do modlitwy o deszcz w czasie suszy czy modlitwy aby nie było powodzi? co ma z rozmachem budowa świątyń i kościołów do inwestowania w OZE. Rozdawnictwo kosztuje i teraz wszyscy za to płacimy.Dotarło!!!!!!!
użytkownik facebook 4-07-2019 11:32
A to ma że wszystko pójdzie do góry
użytkownik facebook 4-07-2019 11:36
Marta Szafran no czekam
~teslop 4-07-2019 11:38
do: użytkownik facebook (11:07)
Płacić i wymagać częstego odbioru a nie boksy smietnikowe toną w śmieciach - brud , smród itp. Mpgk do roboty !!!!
~Marta - Anna 4-07-2019 13:55
do: ~teslop (11:38)
Nie nadąża , a ludzie nadal nie segregują śmieci ... arystokracja rodowa !
~Jel... 4-07-2019 18:26
do: ~Marta - Anna (13:55)
przy takiej podwyżce i ja nie będę segregować
~Marta - Anna 4-07-2019 14:04
do: ~teslop (11:38)
A może czas najwyższy nauczyć się segregować śmieci , a nie wszystko do jednego pojemnika , bo tak wygodniej ?
~$$$ 4-07-2019 17:46
do: ~Marta - Anna (14:04)
Pani dyrektor tez pewno do tego się przyczyniła rozumie Panią bo broni Pani Ania swojego szefa
~luz 5-07-2019 3:00
do: ~Marta - Anna (14:04)
spróbuj segregować w kawalerce 20m2
~Vtv 5-07-2019 17:22
do: ~Marta - Anna (14:04)
Segregujcie a potem wszystko pozbiera jedna śmieciarka .
~J 4-07-2019 17:25
do: ~teslop (11:38)
Zapraszam do pracy w MPGK.
użytkownik facebook 4-07-2019 11:41
Kiedyś Tusk był "winny wszystkiemu", a teraz "500+"😂
użytkownik facebook 4-07-2019 11:44
Ale Wy ludzie serio jesteście ślepi, trzeba uzupełniać pustkę po 500+ podwójnie. Z tego powodu wszystko idzie w górę.
~Tyle w temacie 4-07-2019 16:14
do: użytkownik facebook (11:44)
Poczekajcie, jak wprowadzą podatek od sklepów wielkopowierzchniowych. To dopiero będą podwyżki i tak już bardzo wysokich cen.
~Polak 10-07-2019 17:20
do: ~Tyle w temacie (16:14)
No wreszcie , będą powstawać sklepiki mniejsze :)
~Ferdek K. 4-07-2019 22:46
do: użytkownik facebook (11:44)
PIS z OFE nie zabierze, a PełO gdzie wyprowadziło taką kasę, o uszczelnieniu VATu tylko napomknę ? Teraz byśmy mieli życie jak w Madrycie, a takZieloną Wyspę POchłonął ocean nieudolności byłej władzy.
~***** 5-07-2019 10:44
do: ~Ferdek K. (22:46)
Nie z OFE nie wezmą tylko będziesz musiał odprowadzić podatek. Jak na razie 15% ciekawe ile go będzie w chwili realizacji
~Jan 4-07-2019 12:00
do: użytkownik facebook (11:07)
Jakiś(aś) ty prymityw. Kaczyński z Posłuszniakiem interesy robi? W spółce miejskiej to prezydent miasta ma udziały ... 500+ naprawdę z tym nie ma nic wspólnego ,jak i rząd nie ma wpływu na cenę pietruszki. Głowę masz na baterię,, czy na biogaz z własnego stolca?
~ 4-07-2019 16:32
do: ~Jan (12:00)
nie tłumacz, do d...la i tak nic nie trafi
~Ann 4-07-2019 21:46
do: ~Jan (12:00)
Szkoda. Jak to mówił Wasz guru "ciemny lud to kupi". Zaznaczam jednak, że nie jestem zwolennikiem PO.
~emerytka 5-07-2019 12:37
do: ~Jan (12:00)
Spółka jest spółką miasta masz rację, ale ten kto wywozi śmieci na wysypisko musi za każdą tonę tych śmieci zapłacić na tymże wysypisku. Cena za 1 tonę wzrosła o 130% od roku 2014 czyli od kiedy płacimy za śmieci 15 zł/miesiąc za jedną osobę. Gdyby miała wzrosnąć proporcjonalnie do podniesionej opłaty na wysypisku to wyniosłaby 34,50 zł/miesiąc za osobę. Chcę jeszcze poinformować tych wszystkich ciemniaków, którzy twierdzą że rząd nie ma z tym nic wspólnego, że nie mają pojęcia o czym piszą. Ceny za składowanie 1 tony śmieci na wysypisku nie ustala sobie samo wysypisko tylko ustala minister środowiska, w tym przypadku było to: OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019.
komentarz usunięty
~ 4-07-2019 12:11
odpowiedź na usunięty komentarz
Podaj przykłady!
~Tyle w temacie 4-07-2019 18:34
odpowiedź na usunięty komentarz
Mnie drażni fakt, że takie firmy muszą być spółkami, a na domiar złego zatrudniać prezesów i całą świtę, a my mamy jeszcze dokładać się do tych ludzi i do tych, co wyrzucają śmieci nielegalnie tworząc dzikie wysypiska. To samo z Wodnikiem. Toż to jest wszystko postawione na głowę.
~mieszkaniec 14-07-2019 15:12
do: ~Tyle w temacie (18:34)
muszą podwyżkami ratować zadłużone MPGK. całkowity brak organizacji, a pracownikom trzeba płacić.
użytkownik facebook 4-07-2019 12:09
Kto rządzi w jg? PiS?
użytkownik facebook 4-07-2019 13:44
Remigiusz Krystian Biernacki dokładnie
użytkownik facebook 4-07-2019 13:45
Marta Szafran Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy „rozmydliła” mi jakoś oczy ^^
użytkownik facebook 4-07-2019 21:14
Na pierwszy rzut oka widać, że przynajmniej połowa komentujących nie ma bladego pojęcia jak funkcjonuje państwo.
użytkownik facebook 5-07-2019 10:05
Dobrze,że Rząd RP daje 500+,300+ to będą mieli z czego za śmieci płacić w czerwonej dolinie.Teraz ci co na nich głosowali idą pod Ratusz im podziękować.🤣🤣🤣
~Do Bobo 7-07-2019 11:05
do: użytkownik facebook (11:07)
Od 2014 roku nie podnoszono opłat. Efektem socjalnej polityki PiS jest wzrost cen wszystkiego. Bo kasa nie rośnie na drzewach? - żeby komuś dać trzeba komuś zabrać. Wszyscy zapłacimy za polityczne rozdawnictwo. Już wzrosły ceny żywności, teraz zaczynają drożeć usługi...
użytkownik facebook 4-07-2019 11:10
Brawo . Teraz to już zamiast lasów będą same wysypiska śmieci....
użytkownik facebook 4-07-2019 11:14
Lucyna Wojtoń ,dokładnie...
~Marta - Anna 4-07-2019 13:59
do: użytkownik facebook (11:10)
A ty pierwszy podejdziesz , Januszku swoim pierdzikółkiem do lasu , żeby zaoszczędzić na piwko i papierosy ?
~$$$ 4-07-2019 20:35
do: ~Marta - Anna (13:59)
Pani Aniu proszę nie pisać bzdur hak pani budowała dom to pan Waldek palił śmieci a teraz pani zwraca uwagę innym
~bin 4-07-2019 11:13
No to pięknie, miasto i spółki nie mają kasy. Zaczynają sięgać do naszych kieszeni. Może zmniejszyć obsadzenie spółek stanowiskami kierowniczym i zaraz będą oszczędności.
~Lk 4-07-2019 11:41
do: ~bin (11:13)
Brawo Panie Stasiak i Wierska specjaliści od śmieci tak prowadzą firmę Mpgk że teraz będziemy płacić jak za zboże dobra zmiana Luzniaka
~Marta - Anna 4-07-2019 14:02
do: ~Lk (11:41)
A nie centrali z rozdawnictwem Kaczyńskiego i bajkami Morawieckiego ? Z czegoś trzeba wypłacać 500+.
~ 4-07-2019 19:02
do: ~Marta - Anna (14:02)
Zrub se bachora i tez będziesz brała 500+, i nie bedzie ci żal dup..y ściskał
~Anna M. 4-07-2019 20:20
do: ~Marta - Anna (14:02)
To nie 500 plus, tylko darmowe przejazdy autobusami MZK z których korzysta jedna czwarta ludności Jeleniej Góry.
~h 5-07-2019 5:42
do: ~Lk (11:41)
Przecież to było pewne ze będą podwyżki już następnego dnia po ogłoszeniu wyników wyborów.Ratuszowa ekipa od lat nic nie robi by ciąć koszty swojej pasożytniczej działalności.Jedyny sposób jaki widzą to podwyżki.Na jesieni przyjdzie kolej na nieruchomości.
użytkownik facebook 4-07-2019 11:13
To mamy zielona wyspe. Trzeba niebawem pakować walizki i jechać byle dalej stąd...
użytkownik facebook 4-07-2019 12:31
Paweł Mateusz Zug hehe wariat przecież to jest wiadome od lat ... nasz kraj piękny, ale k...y bo inaczej tego nie nazwę które w nim rządzą wszystko j...bią...
użytkownik facebook 4-07-2019 13:09
Paweł Mateusz Zug najlepiej do Brukseli,tam teraz macie swoją pupilke Kopaczownej,to możecie się jej poskarżyć 😂
użytkownik facebook 4-07-2019 11:14
Nawet przy poprzednich cenach woń palonych w piecach smieci unosiła się nad Sosnówką...
~wtf 4-07-2019 11:17
Finał tego będzie taki że w lasach,rzekach,na polach będzie jeszcze więcej śmieci.Pazerni odbiorcy nie dość że na sprzedaży śmieci czyli makulatury,złomu,szkła i plastiku zarabiają miliony, to jeszcze doją ludzi za to że im to oddają.
~Tyle w temacie 5-07-2019 17:05
do: ~wtf (11:17)
Ja tu jednej rzeczy nie rozumiem. Przecież śmieci poddaje się utylizacji. Są firmy, które skupują np. granulowany plastik czy aluminium, inne zużyte telefony komórkowe z których pozyskują metale szlachetne... Każda firma, która poddaje recyklingowi odpady, ma w końcu z tego konkretne zyski, tym bardziej, że może te surowce pozyskać zupełnie za darmo. Dlaczego więc pobierane są opłaty za odpady, zwłaszcza od firm? W Niemczech, odpady przyjmowane są za darmo. Jeśli ktoś ma ich sporą ilość, musi tylko zatroszczyć się o transport. Znajoma mogła wystawiać nawet odpady wielkogabarytowe, które co jakiś czas są zabierane. U nas oczywiście mieszkańcom trzeba rzucać kłody pod nogi.
użytkownik facebook 4-07-2019 11:18
Za jakis czas zaczna sie zdjęcia ze ktos znowu odnalazł nie legalne wysypisko na uboczu miasta ,,takie mamy klimaty "
użytkownik facebook 4-07-2019 11:22
A pojemników na segregowane nie można doczekać się od kilku miesięcy...
użytkownik facebook 4-07-2019 11:32
Szkoda, że nie 100 od razu. Masakra
użytkownik facebook 4-07-2019 11:40
masakra miejmy nadzieje ze nie maja czym uzasadnic tak wysokich kosztow i to nie przejdzie.a z tymi wysypiskami to piszecie bzdury bo i tak i tak zaplacicie, bo to od osoby nie od np tony śmieci
~ 4-07-2019 18:35
do: użytkownik facebook (11:40)
Co nie przejdzie? Jeżeli nie spałeś na PO i matmie, to przypomnij sobie jak działa organ wykonawczy gminy (Rada Miasta)... Kto ma większość w JG? El presidente i jego ziomkowie przegłosują sobie co im się żywnie podoba. Sami sobie tak zrobiliśmy...
~Jan 4-07-2019 11:49
Wybraliście—macie .Radnych macie takich jak w przysłowie: Wół pierdzi to obory słucha. W Czerwonej Dolinie głupców się nie sieje i tak rosną gęsto.
użytkownik facebook 4-07-2019 11:58
Takie władze wybrali, to tak mają,niestety ja też będę musiał płacić.Przy tych tak zwanych "gniazdach" zawsze syf.Najgorzej,że ustawiają to przy chodnikach, a przyjezdni się z tego śmieją.
użytkownik facebook 4-07-2019 19:47
Henryk Gandecki może wyjda przed ratusz podziękować dla władz. Tak się cieszyli. Brawo.
użytkownik facebook 4-07-2019 11:58
W kontekscie zdjecia ...czy ktoś ma dobrze w głowie, zeby w centralnym punkcie miasta robić smietnisko??‼️‼️ i to pod samym budynkiem UM???..chociaz.......moze jak zacznie sie robić to samo co w innych punktach na tej ulicy , rownież zaczna śmierdzieć ‼️władze miasta szybko to wreszcie dostrzega !!!!!, .....Kolejna sprawa...miasto jest nieprzygotowane dobrze do odbioru śmieci, a pomarzyć sobie mozna o utrzymaniu w czystości pojemników, czy zaopatrzeniu mieszkańców w worki.Osobiście przywoże je sobie, ale....gdzie i kto zaopatruje mieszkańców miasta w worki??...kolejna sprawa- dlaczego ktos kto segreguje smieci ma na równi odpowiadac za bałaganiarstwo innych???....Niech miasto najpierw logistycznie poprawnie przygotuje sie do odbioru śmieci , a potem egzekwuje...Nie wszyscy niestety dorośli do segregowania smieci i odpadów.
użytkownik facebook 4-07-2019 15:32
Grazyna Adamczyk 👍
użytkownik facebook 4-07-2019 12:13
Popiepszone to wszystko
~ 4-07-2019 12:14
Za 500+ to my jeszcze zapłacimy. Kaczor i Mateuszek Kłamczuszek tylko czekają na po wyborach. Za prąd zapłacimy łącznie z tym że PiS zamroził podwyżkę do wyborów.
~Ola z przedszkola 4-07-2019 20:24
do: ~ (12:14)
Do tej podwyżki PiS nic nie ma. W Jeleniej Górze rządzi PO.
~Ha ha 4-07-2019 12:17
Teatr kończą to kasa musi się znaleźć.
~ 4-07-2019 12:18
Oczywiście wychylił się Papaj, największy cynik i wędrowiec z partii do partii w poszukiwaniu fruktów. A drugiej strony... Jakie zwierze najlepiej się nadaje do poszukiwania trufli?
~wanda 5-07-2019 15:31
do: ~ (12:18)
swinia
~Jan 4-07-2019 12:19
We Włoszech, na przykład, śmieciami i toy toy—kami zajmuje się mafia . Czy mafia jest aż tak głupia i robi same stratypczy nasi ,,wybrańcy" robią nas w ch...?
~ 4-07-2019 12:19
Nieźle, nieźle, miasto tak się wyludniło, ze teraz jest 64. tysięczne, a chcą opłat jakich nawet w naprawdę dużych miastach nie ma, gdzie zarobki są naprawdę sporo lepsze. Już droga jeśli chodzi o opłaty w porównaniu do innych regionów kraju "czerwona kotlina" będzie teraz naprawdę droga!? No, ale jeleniogórscy wyborcy są widać zadowoleni skoro od trzech dekad głosują w większości na te same opcje, SLD i PO wcześniej UW. Z ponad 12 lat rządów PO w mieście są bardzo zadowoleni.
~Widzę 4-07-2019 12:26
Na tym nie koniec ,na jesieni obojętnie kto wygra wybory i tak będą podwyzki wszystkiego. Przecież ceny w przeliczeniu na euro już mamy . Był błąd że nie przyjęliśmy EURO. Skończyły się tłuste lata .
~Egon 4-07-2019 12:47
do: ~Widzę (12:26)
Za podwyżki w mieście nie odpowiada władza centralna,tylko samorządowa.Wybrali taki samorząd to mają,ich wybór.
~ 4-07-2019 13:26
do: ~Egon (12:47)
Gdyby radnych było pół na pół, to radni PiSu mogliby to teraz zablokować i pokazać mieszkańcom, że to nie ich pomysł i że są przeciwko. Niestety ciemny lud tak wybrał, że Platforma w Jeleniej ma większość i to znaczną. Rządzi praktycznie samodzielnie. Sprzeciw PiSu zostanie tylko na papierze i w mediach, a podwyżki i tak wejdą.
~Egon 4-07-2019 14:48
do: ~ (13:26)
Brat dałem Wam łapkę, szanuje ludzi którzy zabiegają o dobro ojczyzny,pozdrawiam.
~xxxxx 4-07-2019 12:32
Cudownie. To teraz za każdym razem jak nie wywiożą wg harmonogramu chcę korektę do faktury. Podwyższają a nie wywożą nieczystości i za każdym razem trzeba zgłaszać a kto za telefon zwróci pieniądze????????
~uf 4-07-2019 12:33
Nie chcę nic mówić ale czas zrobić porządek i tych komunistów wypędzić na bruk zanim całkowicie zrujnują gospodarkę.. Komentarze nic tutaj nie pomogą czas może wyjść na ulicę?
~Poirytowany 4-07-2019 14:49
do: ~uf (12:33)
Urwał nać! Zaczyna mnie to ostro drażnić Kosa sama się prostuje. Tyko tak dalej , a zawierucha pewna.
użytkownik facebook 4-07-2019 12:34
A pozniej sie dziwia ze śmieci w lasach wyrzucone bo ludzi nie stac na takie kosmiczne ceny
użytkownik facebook 4-07-2019 12:44
Zgadzam się tym parodia,dopiero się będą dzikie wysypiska!!!
użytkownik facebook 5-07-2019 10:08
Żeby nie było dzikich wysypisk,Straż Miejska powinna sprawdzać,kto płaci za śmieci a kto nie płaci.Ciekawy jestem czy płacą za śmieci ci co wynajmują mieszkania dla Ukraińców.Trzeba o to zapytać Pana Przewodniczącego Rady Miasta bo on takie pomieszczenia wynajmuje.
~Romek555 4-07-2019 12:44
Za nieudolność urzędniczą zapłacą mieszkańcy Zamiast uszczelnić system - kolejna podwyżka
~Egon 4-07-2019 12:45
Znowu winny PIS, jak nie oni to kto?:-D
~Anonim+ 4-07-2019 12:46
Najśmieszniejsze w tym jest to, że rękami władz lokalnych PiS wprowadza realia "dobrej zmiany" do naszego życia codziennego! Uważam, że jest to dobrze przemyślana polityka, by uwypuklić nieudolność lokalnych władz (naturalnie tych nie z PiS), aby po ew. wygranych wyborach parlamentarnych je przejąć. Podobnie rząd poparł uczestnictwo Rosji w Radzie Europy, aby przyspieszyć odzyskanie wraku Tupolewa jeszcze przed wyborami i tym samym wykazać się skutecznością działania! Ale, nie "bujta sie ludziska", przed wyborami będzie prawdopodobnie obniżka - stary wypróbowany sposób...
~Egon 4-07-2019 12:59
do: ~Anonim+ (12:46)
Do niedźwiedzia trzeba podchodzić łagodnie i z pokorą, bo jak się go zdenerwuje, wtedy nic się nie uzyska,wystarczy popatrzeć na Niemców mają najtańszy gaz w Europie, Polska krnabrny naród płaci najdroższe,sąsiada trzeba szanować, tymbardziej że się jest zależnym.
~ 4-07-2019 13:10
do: ~Anonim+ (12:46)
Żartujesz? Jest dokładnie odwrotnie. Łużniak podnosi ceny wszystkiego w mieście po kolei, a potem i tak ciemny lud krzyczy, że to wina 500+. Łużniak to widzi i zaciera ręce. Podnosi dalej, żeby ludzie jeszcze głośniej krzyczeli na PiS. Trzeba być oderwanym od rzeczywistości, żeby tego nie widzieć.
~Anonim+ 4-07-2019 13:18
do: ~ (13:10)
Naturalnie, masz prawo tak myśleć - póki co, jest jeszcze wolność wypowiedzi i podobno demokracja - póki co...
~ 4-07-2019 13:24
do: ~Anonim+ (13:18)
Skoro twierdzisz inaczej, to powiedz w jaki sposób PiS miałby uderzyć tylko w samorządy rządzone przez PO i za ich pomocą po kryjomu doić Polaków. Jakaś specustawa, że podwyżki za śmieci i wodę mają być tylko na zachodzie Polski? Przecież to absurd.
~Anonim+ 4-07-2019 14:26
do: ~ (13:24)
W/g Ciebie wszystkie i wszystkiego podwyżki to następstwo polityki PO i KO, a PiS NIC z tym nie ma wspólnego? Przestań oglądać pewną TV, całkowicie uzależnioną od "władzy jedynie słusznej"! Prawie 4 lata rozdawnictwa (nie swoich pieniędzy!) i są następstwa wspomnianych podwyżek! Samorządy nic tu nie mają do gadania, by ratować się od bankructwa - stąd rosną ceny.
~śmieciara+ 4-07-2019 13:01
Kilkanaście tysięcy złodziei z Jeleniej Góry /mieszkają, a nie złożyli deklaracji i nie płacą - więc są złodziejami/ plus lawinowo wzrastające koszty wygenerowane przez Pis - i efekt jest jaki jest. Papaj jest żałosny z tym 'przerzucaniem kosztów na mieszkańców" - a kto ma płacić za jeleniogórskie śmieci jak nie mieszkańcy JG?
~ 4-07-2019 13:03
A może zmienić RIPOK nazapasowy wLubawce może będzie taniej
~Adamus 4-07-2019 13:15
Nie zwalac na 500 plus tylko na samych siebie prosze zrobic demonstracje odnosnie cen wody w Jeleniej Górze oraz podwyzek smieci
~gość 4-07-2019 13:36
A potem się dziwić ze w lasach pełno śmieci. Żeby pensje tak szybko rosły jak wszystko w około chory kra. Macie rządy PiS-u
~grot 4-07-2019 13:42
Jak poszedłem do SM bo chciałem zgłosić ze w moim mieszkaniu jest teraz jedna osoba więcej to pracownica spojrzała na mnie jak na wariata!!!!!!!!!!!!!!Jeszcze z takim czymś się nie spotkała!!!!!!! Wszyscy tylko zgłaszają ze jest mniej osób!!!!!!!!!!Dotyczyło to śmieci!!!!!!!!!!! Może zacznijcie najpierw od ściągalności!!!!!!!!!!!!!!!!
~lo 4-07-2019 14:13
macie łuzniaka i kolesi
~waldekde 4-07-2019 14:15
Do wyborów do PE w maju została podana do PKW liczba mieszkańców Jeleniej Góry jako 73 300. Jak to się ma do liczby mieszkańców zamieszczonych w uchwale ?
~ 4-07-2019 14:40
do: ~waldekde (14:15)
Tak, że prawdopodobnie mają w Jeleniej meldunek, ale tu nie mieszkają, bo np. wyjechali za granicę, albo do pracy w innych miastach.
~waldekde 4-07-2019 14:53
do: ~ (14:40)
Tylko skąd to projektu trafiła ta liczba mieszkańców ? Z rejestru meldunkowego czy policzono z deklaracji umów śmieciowych, gdzie rzeczywiście ci co wyjeżdżają do pracy powinni się wypisać z opłat ?
~xDDDD 4-07-2019 14:25
Jak tam czerwona dolina ten straszny pis na szczescie nie rządzi JG i od razu jakie cudowne ceny hahahahaha
użytkownik facebook 4-07-2019 14:26
Można normalnie ... http://gok.elblag.eu/s/15/oplaty
użytkownik facebook 4-07-2019 16:23
Proszę dodać opłatę miesięczną za pojemnik i porównać zakres usług.
użytkownik facebook 4-07-2019 14:28
I dziwota, że młodzi uciekają z Jeleniej Góry i nie chcą nawet patrzeć w tę stronę?! Tu nic innego nie ma jak tylko podwyżki, jak nie woda na okrągło to teraz śmieci ale za to "z grubej rury" 😠
użytkownik facebook 5-07-2019 10:02
Dobrze,że ja na nich nie głosowałem.Teraz ci co na nich głosowali niech idą pod Ratusz aby im za to podziękować 🤣🤣🤣Najgorsze,że ja też będę musiał płacić.
~` 4-07-2019 14:31
Co potrafia nasi wlodarze sponsorowani przez nas? Rznac nas z kazdej strony to ich talent ....
~yol 4-07-2019 14:40
A ilu Ukraińców płaci za śmieci???
~bg 4-07-2019 14:43
No i na te podwyżki "czekałam"... gdy patrzę na te syfiaste śmietniki, nieumiejętność segregacji i brak ogólnodostępnej informacji jak segregować i w sumie wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni... czy ktoś dodatkowo za darmo ma po nas sprzątać? już nie wspomnę o kiepskiej organizacji firm wywożących odpady... ech.. :(
~ 4-07-2019 14:48
Sankcje to my mieszkańcy wam na "stołki" zrobimy przy najbliższych wyborach. Sami sobie ratusz zastawcie 5 rodzajami pojemników na śmieci.
~ 4-07-2019 14:52
Zastanawia mnie czy większość wyborców tutaj ma tzw. syndrom żony alkoholika? Od lat co najmniej dwudziestu władza lokalna pokazuje niemal na każdym kroku swoją "udolność" i "kompetencje", miasto wyludnia się i pogrąża się w coraz większym marazmie, jeśli chodzi o wysokość opłat, drożyznę Jelenia jest w czołówce kraju, a mimo tego od 20 lat wygrywają ciągle te same opcje polityczne i niemal ci sami ludzie.
~Miłościwy 4-07-2019 15:04
Cudownie!!!!!!!! Chcieliscie Luzniaka i Chadzego to macie!!!!!!!!!! Dobrze wam tak. !!! Ja za smieci nie place wogole wiec mi to wisi, ale wy, ktorzy ich wybraliscie to macie!!!! Hahahahahahhahahahahahaahhahahhaha
~hm 4-07-2019 15:12
Od 30 lat w Jeleniej Górze rządzi ten sam układ władzy - PO ( UW ) i SLD. Mieszkańcy sami ich sobie wybierają więc niech teraz płacą. Władza musi znaleźć środki na nowe stanowiska dla złotych dzieci Tuska I Schetyny, które wywalono w innych instytucji.
użytkownik facebook 4-07-2019 15:15
Chyba ich pogielo z tymi cenami
~mmmmm 4-07-2019 15:36
prezydent PO=zydowskiej parti działa jak PO-partia nakazuje czyli likwidacja narodu Polskiego Polacy w najbliższych wyborach glosować na POLAKÓW,KATOLIKÓW inaczej przepadniemy okradną na z z wszystkiego glosowaliście na żydów masonów i OBCYCH udahjących Polaków to teraz są tego efekty GLOSUJEMY na Kukiza Konfederację Narodowców i prawą satronę PISU a takich jak Premie Morawiecki i jego strona ż...o-lewacko-banksterska zostanie odeslana do dibla
~Markiz 4-07-2019 15:41
Z tego wynika, że pracownicy zajmujący się śmieciami (szacun dla nich), powinni zastrajkować z uwagi na złą jakość odpadów. To takie modne teraz!!!!
~Jeleniogórzanka 4-07-2019 16:02
Dzień i godzina tak wybrana, by pracujący podatnicy nie mogli uczestniczyć. Poniżenie obywateli Jeleniej Góry.
~Jak żyć i segregować? 4-07-2019 16:03
Zlikwidowano kontenery do zbierania selektywnego odpadów- chyba w ramach oszczędności.
użytkownik facebook 4-07-2019 16:11
Hahahah!!!! I jak tu zyc 🤣🤣🤣
użytkownik facebook 5-07-2019 10:15
Musi Pani na jesienni oddać na nich głos a dzisiaj iść pod Ratusz im podziękować 🤣🤣🤣
Mama w mieście Jelenia Góra 4-07-2019 16:11
Ok zapłacę, ale nie chce żyć w slamsach, śmieci maja być opróżnianie regularnie a miasto ma być czyste a nie jak brud i syf. Jeżeli za podwyżka nie idzie podniesienie usług oraz większej czystości to się buntuje
użytkownik facebook 5-07-2019 9:59
Będzie większa kasa do podziału dla rad nadzorczych.Brudy w mieście są od wielu lat a może od czasu,kiedy zaczęli ustawiać przy chodnikach tak zwane gniazda - brudu i bałaganu.
~Tyle w temacie 4-07-2019 16:53
Wywalić MPGK i wziąć w zamian SIMEKO, a sto razy lepiej wyjdzie na tym nie tylko miasto, ale także mieszkańcy. Przekonamy się, że będzie kulturalnie, miło, czysto i wszystko na czas. To, co robi MPGK, to robienie nas w bambuko. Dlaczego to my mamy płacić za to, że inni śmiecą? Dlaczego nie instaluje się fotopułapek, by winowajców złapać na gorącym uczynku? Ja śmieci segreguję, to dlaczego mam jeszcze dopłacać!? Inna rzecz to PSZOK, gdzie odbiór odpadów warunkujecie przedłożeniem dokumentów, tworząc i tak nikomu niepotrzebną biurokrację. Róbcie tak dalej, a niedługo będą hałdy śmieci na dzikich wysypiskach. Skoro te odpady i tak mają być poddawane recyklingowi, dlaczego rzuca się ludziom, którzy chcą oddać śmieci do PSZOK i mobilnego PSZOK kłody pod nogi!? Wokół gniazd piętrzą się śmieci wielkogabarytowe. Jest to kompletnie olewane. Syf, brud i smród, a MPGK nie kwapi się, by posprzątać chociaż raz w tygodniu. Śmieci leżą i leżą. To samo z kontenerami na odzież. Menelstwo wygrzebuje odzież, która wala się potem wokół kontenerów. Też to nikogo nie interesuje. Jednym słowem tragedia, a nam spółka MPGK każe za taki stan rzeczy płacić. TRAGEDIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
~rattlehead 4-07-2019 17:04
PiS daje i zabiera
~ 4-07-2019 17:54
do: ~rattlehead (17:04)
W "czerwonej kotlinie" rządzi PiS, od kiedy??? Z tego co się orientuję to od 2006 roku rządy sprawuje tutaj PO z poparciem przekraczającym nawet 50%.
~ 4-07-2019 19:04
do: ~ (17:54)
Omłot głosował na PO, a teraz rżnie głupa że dał się w ch..a zrobić i zgania na PIS
~Zaprawdę powiadam wam 15-07-2019 13:29
do: ~rattlehead (17:04)
i kiedyś, będzie się w piekle poniewierać! Chyba,że w piekle miejsca zabraknie, bo będą tam poki i inne tyż takie łajzy. A wtedy trupy, podobno, wylezą między żywych ! Bójta się, brrrr !
~Dum 4-07-2019 17:35
Macie swoje PO. Sami tego chcieliście
~Jg 4-07-2019 18:01
No to 13 emeryturka przyda sie na smieci
~zwykla_baba 4-07-2019 18:44
Płacę i będę płacić za tych co zaśmiecają lasy. Acha i już wiem dlaczego pozwolono odgórnie wycinać płuca Ziemi czyli drzewa ? Odp.: coby usypać wielkie wysypisko śmieci w całej Polsce 🤮
~na cito 4-07-2019 19:28
Do kastoramy po taczki i pod magistrat !!!!!!
użytkownik facebook 4-07-2019 19:50
500+
użytkownik facebook 4-07-2019 20:08
Brawo Wy! Brawo 500+!
użytkownik facebook 5-07-2019 9:56
Dobrze,że Rząd RP daje dzieciom te 500+,300+,emerytom 13-tą emeryturę,bo ci w czerwonej dolinie nie mieliby z czego za śmieci płacić,które miejscowa władza podniosła o 100%.
użytkownik facebook 5-07-2019 10:50
Henryk Gandecki myślę że żadne dane od Panstwa 500 + , 300+, czy 13-ta emertura .....itp.itd...nie pokryją tych i innych podwyżek które są lub będą. Najgorzej kupić ciemny lud za ich własne pieniądze. Pod Ratusz nie pójdę a i na mój głos nie mają co liczyć
użytkownik facebook 5-07-2019 11:32
Joanna Joanna Nie musi Pani i rodzina brać 500+ ja nie korzystam i nie krytykuje bo to duża pomoc dla Polaków. Inne Państwa jeszcze więcej pomagają.,ten ciemny lud to jest niestety mądrzejszy od tych co go tak nazywają.Pozdrawiam
~rattlehead 4-07-2019 20:17
rząd rozdaje 500 na każde dziecko, 13 emeryturę, zwolnienie od podatku dochodowego dla osób poniżej 26 roku życia itd...? Szukają pieniędzy bo już toniemy w długach. Nie dziwię się że wszystko idzie w górę
~ 4-07-2019 22:47
do: ~rattlehead (20:17)
Za to za PO-PSL było tak super, że kilkanaście stawek podatków trzeba było podnieść, a finanse państwa były w tak świetnym stanie, że trzeba było zrobić przewałkę i przetransferować ponad 150 mld. zł z OFE do budżetu. 150 miliardów w jeden rok się rozpłynęło, a to jest dwa razy tyle, ile dotychczas przez 3 lata od 2016 roku przeznaczono na program 500+, no i dziesiątki miliardów z podatku vat zamiast do budżetu trafiały do "cwanych biznesmenów". Aaa, no i oczywiście nic wtedy nie drożało tylko taniało.
~ 5-07-2019 6:17
do: ~ (22:47)
Zacznij oglądać płatną telewizję i zacznij czytać gazety, które kosztują więcej niż 1,50 zł. To PiS rozdrapał do reszty nasz fundusz emerytalny, żeby sfinansować 500+ i wcześniejsze emerytury. Tylko po to, żeby frustrat z Żoliborza mógł wcielać swoje, dziewiętnastowieczne wizje.
~ 5-07-2019 13:32
do: ~ (6:17)
Zastanów się dlaczego telewizja płatna jest płatna. Dlatego, że ktoś ją dofinansowuje. Ktoś prywatny. A kto prywatny będzie dofinansowywał, nie mając w tym żadnego interesu? Prywatne płatne telewizje realizują prywatny interes. Lobbują. Zwykle są własnością Niemców. Oglądając je, tworzysz w sobie taki światopogląd, jaki Niemcy sobie życzą, żebyś miał. Przeprowadź się od razu do Niemiec. Lepiej na tym wyjdziesz.
~ 4-07-2019 20:23
a co do licha ma program 500+ do zarządzaniem Jelenią Górą przez wybranych przez lemingów z PO i PZPR władz miasta? To proste,tam gdzie czerwony przy władzy-tam i wielkie bezrobocie,zapaść demograficzna, podwyżki cen i dziadowe zarobki, ale dziadowe zarobki dla nie-komuchów,dla komuchów i ich koleżków zarobki powyżej średniej krajowej,to tak zgodnie z neobolszewicką troską o ludzi pracy-dla przypomnienia.No,ale w Czerwonej Kotlinie komuchy mają się super,to ich i miasto J.Góra iich okolice,taka" mała Moskwa". W.
~Joanna_U 5-07-2019 10:02
do: ~ (20:23)
Jak to co? rachunek wychodzi na 0.
~Wyyyyyyyy 4-07-2019 21:34
Radni jak to podpiszą to na taczki z nimi na drugi dzień a Lyzwial co zrobisz czekamy POmożesz mieszkańca czy jak zwykle
~ 4-07-2019 21:56
Częstotliwość wywozu śmieci z posesji ustala UM stwierdzam że wywóz jeden raz w tygodniu jest nie wystarczający należy zmienić harmon gram wywozu dlatego zalegają śmieci obok pojemników to nie jest wina MPGK
użytkownik facebook 4-07-2019 22:45
Ludzie będą spalali w piecach. Będzie b. czyste powietrze. Druga alternatywa, lasy jako nielegalne wysypiska śmieci. Czy właśnie o to chodzi władzom Jeleniej Góry?
~Potrzeby 4-07-2019 23:42
no i mamy pincet +
~Jhgg 5-07-2019 2:09
Wybraliście POsłusznie do rządzenia w Jeleniej Górze nie Polaków lub ludzi z nie polskimi korzeniami to do kogo pretensje - to samo dotyczy rzadu prawdziwy Polak krzywdy Polakowi by nie zrobił ale obce nacje karaja Polaków ile wlezie choćby podwyżkami za wodę i śmieci
~ 5-07-2019 5:45
https://www.jelonka.com/radni-zaakceptowali-podwyzke-za-wode-i-scieki-38449
~h 5-07-2019 5:51
Błędem jest sam sposób naliczania opłat zakładający ze każdy płaci tyle samo.Nie wymusza on na mieszkańcach kupowania produktów mniej odpadowych.Miasto może wprowadzić zakaz używania np foliowek.Butelki w ogóle opakowania powinny mieć możliwość zwrotu do tego kto wprowadza je do obrotu czyli sklepu a sklep do producenta.Wtedy radykalnie spadła by ilość śmieci
~Joanna_U 5-07-2019 10:00
do: ~h (5:51)
Nigdy do tego tego nie dojdzie. To za mało opłacalne. Tutaj nie liczy się środowisko, pełna kiesa to jest to.
~ 5-07-2019 6:23
Pis łupi Polskę również na śmieciach. PiS rozdrapał do reszty nasz fundusz emerytalny, żeby sfinansować 500+ i wcześniejsze emerytury. Tylko po to, żeby frustrat z Żoliborza mógł wcielać swoje, dziewiętnastowieczne wizje. Skutek: najpierw 27-1, teraz za uwalenie Timmermansa (bardzo przychylnego Polsce) w zamian: nikogo z Polaków, ani z Europy Środkowej wśród najwyższych urzędników, wszyscy ze starej Unii i ze strefy Euro. A Timmermans zostaje na poprzednim stanowisku z którego punktował łamanie prawa w Polsce. Na koniec: minister Czaputowicz był za powrotem Rosji do Rady Europy.
~zenekkk 5-07-2019 9:29
do: ~ (6:23)
rozumiem ze podobnie jest na slowacji w chorwacji, w czechach, no bo tylko stara unia. Fundusz rozdrapany do reszty? chyba resztki ktiorych donald nie zdażycł dmuchnąc
~radny 5-07-2019 7:19
nie bójcie się podwyżka będzie drakońska ale dla tych co niesegregują, segregującym aż tak nie podniesie się :)
użytkownik facebook 5-07-2019 9:04
Oszaleli!!!!!
~Joanna_U 5-07-2019 9:58
Segreguję śmieci, to dla mnie "naturalna" czynność :) ale żeby te śmieci wyrzucić do odpowiednich pojemników, muszę raz w tygodniu pakować wszystko co posegregowałam i składowałam na balkonie do auta, ponieważ w mojej najbliższej okolicy nie uświadczę pojemników przeznaczonych do odpadów segregowanych. Zaczepki i wyzwiska ludzi mieszkających przy pojemnikach, do których wyrzucam posegregowane śmieci bezcenne :) I teraz mam płacić jeszcze więcej? Złodzieje.
~ 5-07-2019 12:36
do: ~Joanna_U (9:58)
Zaczepki? Krótko mówiąc podrzucasz ludziom śmieci. Ludziom, którzy mają swoje pojemniki zamówione prywatnie lub jako wspólnota. Za te pojemniki mają zapłacone, są ich własnością. Jestem w zarządzie wspólnoty i musieliśmy kupować pojemniki na własność. Wywóz śmieci jest dość rzadko. Jeśli takich podrzucaczy będzie więcej, to śmieci się przesypią, zanim będą wywiezione. Zdarza się to u nas często. Dziwisz się, że ludzie cię gonią? Załatw sobie pojemniki, zapłać za nie, tak jak inni i będzie ok. Dlaczego ja mam płacić za pojemnik, a ty nie?
~Tak jest 14-07-2019 8:54
do: ~ (12:36)
Pojemniki zakupuje i dostarcza miasto , oczywiście za nasze pieniądze. Nikt nie zakupuje indywidualnie bo to niepotrzebne i bardzo ryzykowne- śmiciarze nie odróżniają ich
~ 5-07-2019 12:16
"redaktor" Kaczałko i cała jelonka tylko marzy, żeby dostać się do TVP "publicznej". Oto tytuły z bieżącej Jelonki: Drakońskie podwyżki za odpady komunalne?! Od kiedy płatne parkowanie? Droższa woda i ścieki. Brakuje tylko Angeli Merkel w mundurze SS i informacji o sukcesie w Brukseli, gdzie jedynym celem było uwalenie Timmermansa, za to zgodziliśmy się że nie chcemy żadnego poważnego stanowiska. Wcześniej mieliśmy Buzka, a po nim Tuska. Teraz, po raz pierwszy FIGA. Ale sukces.
~ 5-07-2019 12:39
do: ~ (12:16)
Podwyżka w przypadku niesegregowanych to ponad 100%. To nie jest drakońska podwyżka? Parkomaty są zdemontowane, więc wielu ludzi interesuje od kiedy znów będzie płatne parkowanie. Tytuł niewłaściwy? W maju Łużniak i Wodnik po kryjomu podnieśli ceny wody o kilkadziesiąt groszy. Czy to nie jest podwyżka? Ja wiem, że TVN przyzwyczaił cię do słuchania kłamstw i przeinaczania prawdy, ale nie wymagaj tego od jelonki.
~wlan 5-07-2019 12:17
Przeczytałem z uwagą uzasadnienie podwyżek opłat. Podane informacje uzasadniające wzrost podwyżek opłat są, w niektórych przypadkach szokujące i niewiarygodne. Np. z jakich przyczyn nastąpił wzrost ilości odebranych odpadów komunalnych w latach 2014 - 2018 o ponad 200 % przy malejącej ilości mieszkańców. Wg mojej oceny, otrzymując takie dane pracownicy Miasta winni natychmiast powiadomić organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na fałszowaniu danych w celu wyłudzenia nienależnych środków. Może wtedy by się ktoś opamiętał.
~ 5-07-2019 13:29
do: ~wlan (12:17)
Dolicz sobie tych wszystkich mówiących w innym języku a pracujących w tych shnaiderach drexach i innych biedrach.
użytkownik facebook 5-07-2019 14:54
Oni chyba ocipieli kogo bedzie na to stac cholerny PIS
~? 5-07-2019 17:13
Chyba cholerna Platforma!!!
~pielęgniarka z osiedla. 5-07-2019 18:25
W czwartek wieczorem posłowie przyjęli znowelizowaną ustawę śmieciową. Oznacza to, że za niesegregowanie śmieci będzie trzeba płacić nawet 4 razy więcej. Przy czym wystarczy, że nie segreguje jeden z sąsiadów w bloku. pytam troli pisowskich co wy na to?
użytkownik facebook 5-07-2019 19:02
ale to nie ci co dali 500 + i inne pieniądze tylko koalicja podnosić chce opłaty może ktoś jak już tu coś pisze to powinien sie dowiedzieć kto tu w jeleniej rzadzi i kto chce podnieśc opłaty
~emerytka 6-07-2019 13:59
do: użytkownik facebook (19:02)
Masz rację, ceny za śmieci nie chcą podnieść ci co dali 500+ i inne pieniądze ciemnemu ludowi, ale właśnie ci za tym niestety stoją, bo to minister środowiska podniósł cenę za składowanie odpadów na wysypisku śmieci (patrz: OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019). To się tak właśnie nazywa "opłata za korzystanie ze środowiska" a w praktyce w przypadku śmieci jest to cena ustalana przez rząd za wysypanie 1 tony odpadów na wysypisku. Cena ta wzrosła od 2014 r. o 130%, my płacimy 15 zł od 2013 r. i cena ta nie była do tej pory podnoszona ani razu. Jak ci się wydaje kto ma za to zapłacić? Masz więc rację, że zanim się zacznie coś pisać to trzeba się zapoznać z tematem ale sam tego nie robisz i piszesz nieprawdę. Podwyżka która nas czeka jest tylko następstwem podwyżki zastosowanej przez rząd.
~Miros 5-07-2019 20:39
Tu nie o segregację chodzi!!!
użytkownik facebook 5-07-2019 21:04
Poj...bało ich do reszty.
użytkownik facebook 6-07-2019 7:57
Wieloosobowe rodziny dostaną niezłe rachunki 😬🙈
~zenek z miesnego 6-07-2019 15:35
PO-PS-SLD i wsystko w temacie.Zapnijcie pasy bo to dopiero poczatek. Nikodemy Dymy w pelnej krasie. A tak nawiasem mowiac to zastanawiam sie kiedy wy nareszcie to pojmiecie. Czy naprawte jestescie takie BARANY.
~ 6-07-2019 20:53
Świadczenie 500+ zwiększa dochody rodzin z dziećmi i przyczynia się w ten sposób do poprawy sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, szczególnie tych najbiedniejszych. Dzięki programowi Rodzina 500+ rodziny mogą pozwolić sobie na większe inwestycje w rozwój swoich dzieci – na przykład poprzez uczestnictwo w zajęciach dodatkowych, czy też wyjazdach wakacyjnych i podczas ferii szkolnych. Rodzice mogą także teraz jeszcze lepiej zadbać o zdrowie swoich dzieci. Zyskują na tym rodziny, ale i pośrednio cała gospodarka. Możliwość uczestnictwa dzieci w takich formach aktywności sprzyja ich rozwojowi i budowie tzw. kapitału społecznego, który w przyszłości zaowocuje w postaci pracowników o szerokich kompetencjach.
~ 7-07-2019 6:26
Wszystkie PiSo-matołki piszą, że za podwyżki opłat odpowiadają władze Jeleniej Góry, a główny Kaczałko, manipulując nie wspomni, że podwyżki wynikają z podwyżek uchwalonych przez PiSowski sejm
~ 7-07-2019 6:26
Zbiórka na 500+ trwa.
~ 7-07-2019 6:27
jezeli pomnozyc ta sume przez licbe mieszkancow to leprzego binesu nie ma nigdzie
~Michał co w torbę kichał 7-07-2019 9:29
Czemu kwiczecie kabany, przecie kaczelnik i matołuszek zarządzili że jest dobrze, a wszelkie podwyżki są obniżkami dla waszego dobra! Nie przeszkadzać, nie marudzić! Dać opór ofensywie zła! Różańce i kropidła naprzód!
~Szok 7-07-2019 15:15
Jelenia Góra zaczyna być droższa niż Wrocław. Tylko szkoda że zarobi o połowę niższe. Co za syf się ty robi. Nie długo już tu nikt nie będzie mieszkał bo i po co. Syf w centrum wszytko drogie.
~ 8-07-2019 6:22
Dobre. Za 500+ zapłacicie sobie sami.
~ 8-07-2019 7:38
Program 500+ to znakomity projekt i Polacy mogą sobie jedynie gratulować takiego obozu rządzącego. Co z 500+ ma zamiar zrobić opozycja jeśli dojdzie do władzy? Zlikwidują nie tylko to, ale i wszystkie inne kroki, które władza wykonała w kierunku społeczeństwa, ponieważ nie umieliby tym zarządzać (przykłady: główny ekonomista PO-KO Rzońca, Naczelny Rubikoń Rzeczypospolitej Rychu za Dychu czy też maestro od finansów Vincent R.), ani dla kolesiostwa piniendzy by nie było (a nie będzie...).
~gazom 8-07-2019 8:39
Stan finansów miasta katastrofalny, mniejsze wpływy z podatków. Dlaczego wzorem innych miejscowości nasze władze nie zachęcają pracujących poza granicami miasta do rozliczeń w Jeleniej?
~ 11-07-2019 6:22
dobry wpis widziałem: ILU Ukraińców PŁACI ZA ŚMIECI?????chyba nikt!!!!!!!!a mieszka po 10 w 1 mieszkaniu!!!!!!!!!lepiej karać podniesieniem stawek tych co płacą
~ 11-07-2019 6:23
CZerwona dolina i taka włądza ,sami wybrali ludzie!!!!!!!!!!!!
~ 17-07-2019 21:07
Tylko po co segregować jak przyjedzie samochód MPGK i walą wszystko do jednego czy to segregowane czy nie . Trzeba zaopserwować co się dzieje a nie pisać bzdury

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2020 Highlander's Group