Wtorek, 27 września
Imieniny: Kosmy, Damiana
Czytających: 7107
Zalogowanych: 12
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Region: Są pieniądze na poprawę stanu wód

Środa, 29 marca 2017, 7:45
Aktualizacja: Sobota, 1 kwietnia 2017, 5:29
Autor: WFOŚ
Region: Są pieniądze na poprawę stanu wód
Fot. Archiwum
Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przyjmuje do realizacji w roku 2017 – 2018 program mający na celu dofinansowanie przedsięwzięć przyczyniających się do poprawy stanu wód powierzchniowych i podziemnych, które związane są z realizacją „Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych" oraz przedsięwzięciami w miejscowościach poniżej 2000 RLM.

Program obejmuje swoim zasięgiem teren województwa dolnośląskiego i będzie wdrażany w latach 2017-2018. Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły do dnia 30.06.2018r lub do wyczerpania puli środków zaplanowanych w budżecie programu (data wpływu wniosku - data dostarczenia do siedziby lub oddziału biura Funduszu). Beneficjenci, to: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Kwota dofinansowania wynosi do 100% wartości kosztów kwalifikowanych zadania w formie pożyczki, z możliwością częściowego umorzenia kapitału do wysokości 25% kosztów kwalifikowanych zadania.

Zadanie polega na wykonaniu podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej, ciśnieniowej i podciśnieniowej). Podłączenie musi wykazywać kompletność inwestycji, w wyniku której zostanie zawarta umowa z Przedsiębiorstwem na odprowadzenie ścieków.

Dofinansowaniem objęte zostaną zadania realizowane wyłącznie:
- w gospodarstwach domowych ( w tym również zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe), w gospodarstwach agroturystycznych oraz w obiektach użyteczności publicznej,
- na nieruchomościach zabudowanych budynkami, które posiadają pozwolenie na użytkowanie w dniu podpisania umowy o dofinansowanie inwestycji i które są użytkowane.

Beneficjent może złożyć kilka wniosków w ciągu roku kalendarzowego, przy czym jeden wniosek musi dotyczyć wykonania minimum 10 sztuk podłączeń,

W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielone zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. Pożyczka jest oprocentowana wg stopy procentowej ustalonej w stosunku rocznym, stosownie do zawartych umów. Oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi 2,75%.
Pożyczka udzielana jest bez prowizji i dodatkowych opłat. Zabezpieczenie pożyczki jest ustalane w toku negocjacji pomiędzy Funduszem, a pożyczkobiorcą. Okres karencji w spłacie pożyczki nie powinien być dłuższy niż 18 miesięcy od daty zakończenia inwestycji.
Okres spłaty pożyczki nie powinien być dłuższy niż 10 lat.

Pożyczka może zostać częściowo umorzona, jeżeli zostaną spełnione łącznie poniższe warunki: uzyskanie i udokumentowanie min. 80% planowanego efektu ekologicznego i rzeczowego określonego w umowie pierwotnej, spłacenie 75% udzielonej pożyczki z oprocentowaniem w terminach ustalonych w umowie, przy czym warunek ten zostanie uznany za spełniony gdy łączne opóźnienie w spłacie rat kapitałowych i odsetek z tytułu oprocentowania nie przekroczyło 60 dni – w okresie finansowania nie dłuższym niż 10 lat, okres spłaty pożyczki jest dłuższy niż 24 miesiące, wywiązanie się pożyczkobiorcy z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska i kar za naruszenie wymogów, stanowiących przychody Wojewódzkiego Funduszu.

Zgłoszenie do programu odbywa się poprzez złożenie pisemnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Niezbędne informacje oraz dokumenty dotyczące wniosku dostępne są na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.wroclaw.pl.

Wnioski należy składać w sekretariatach Oddziałów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 58-500 Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 31/32.

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group