Wtorek, 31 stycznia
Imieniny: Jana, Marceliny
Czytających: 7237
Zalogowanych: 8
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Region: Rośnie liczba osób niepełnosprawnych

Niedziela, 8 marca 2015, 7:58
Aktualizacja: 8:00
Autor: Mea
Region: Rośnie liczba osób niepełnosprawnych
Fot. Mea
– Osoby niepełnosprawne oraz starsze są grupą zagrożoną wykluczeniem społecznym – mówiła Jolanta Bagińska, dyrektorka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, podczas Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego, na której radni zatwierdzili „Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015–2020”.

Liczba osób niepełnosprawnych w Polsce wciąż rośnie. Według danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 r. liczba osób niepełnosprawnych w powiecie jeleniogórskim wynosiła 8 tys. 48 osób. W 2014 r. wsparciem objął PCPR 1069 osób niepełnosprawnych, w tym 549 kobiet oraz 813 mieszkańców wsi. Dominującymi dysfunkcjami są: niepełnosprawność ruchowa o podłożu ortopedycznym i neurologicznym, dysfunkcja narządu wzroku lub słuchu, a także choroby układu oddechowego i układu krążenia. Nieliczną grupę stanowią osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Według PUP w Jeleniej Górze, w 2013 roku w powiecie jeleniogórskim było zarejestrowanych 271 niepełnosprawnych bezrobotnych, z czego 119 stanowiły kobiety. Najwięcej, bo 46 osób było z Mysłakowic, 39 z Kowar i 35 z Podgórzyna, a najmniej - 22 osoby ze Szklarskiej Poręby. Osoby niepełnosprawne pozostające w ewidencji Urzędu Pracy, to w większości osoby z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności 76,4%, a zaledwie 3,7% ze znacznym. Najliczniejszą grupę stanowią osoby w wieku powyżej 55 roku życia.

Najważniejsza dla osoby niepełnosprawnej jest praca. Dlatego też PCPR w programie ujął zadania z upowszechniania ofert pracy dla niepełnosprawnych, współpracę z zakładami pracy chronionej oraz na otwartym rynku pracy, organizowanie giełd dla pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, prowadzenie indywidualnych i grupowych porad zawodowych, przyznawanie bonu szkoleniowego stanowiącego gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, przyznawanie bonu zasiedleniowego osobom do 30 roku życia w związku z podjęciem pracy lub działalności gospodarczej poza miejscem zamieszkania, przyznawanie bonu zatrudnieniowego, czy też stażowego, współfinansowanie prac społecznie użytecznych, tworzenie nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, przyznawanie pracodawcom dofinansowania wynagrodzenia pracownika, który ukończył 50 rok życia oraz wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych w zakresie zatrudniania u pracodawców w branży hotelarsko-gastronomicznej.

Radny Eugeniusz Kleśta twierdził, że prezentowany program to lista pobożnych życzeń, ponieważ powiat otrzymuje coraz mniej pieniędzy na walkę z wykluczaniem niepełnosprawnych w społeczeństwie. – Aktywizacja zawodowa jest tylko chwilowa, niepełnosprawni otrzymują pracę i szybko ją tracą. Pracodawcy nie są odpowiednio zachęcani, by zatrudniać osoby niepełnosprawne - mówił Eugeniusz Kleśta.

Jolanta Bagińska zapewniała, że programy poddawane są konsultacjom społecznych i przesyłane do organizacji pozarządowych. - W programie „Wyrównywania różnic między regionami” mogą uczestniczyć gminy np. w zakupie pojazdu dla osoby niepełnosprawnej, czy likwidowania barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej, przy dofinansowaniu z PFRON-u. Staramy się też pozyskiwać środki zewnętrzne z Unii Europejskiej m.in. realizowaliśmy program „Stawiam na aktywność”, by szkolić niepełnosprawnych – wymieniała Jolanta Bagińska.

Planowana jest realizacja programów celowych PFRON mających na celu aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych m.in. „JUNIOR” – program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych, inicjowanie innowacyjnych programów zatrudnieniowych przez NG, czy też programów realizowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, gdzie będą finansowane projekty w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kolejnym problemem poruszonym przez radnego Eugeniusza Kleśtę było starzenie się społeczeństwa w powiecie jeleniogórskim. - Zwiększa się też liczba osób starszych w powiecie, a maleje ilość pielęgniarek wyszkolonych do opieki geriatrycznej – dodał.

Jednym z elementów programu Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2015-2020 jest utrzymanie standardów w domach pomocy społecznej poprzez przeprowadzanie niezbędnych remontów i inwestycji, doposażenie w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny, utrzymanie wskaźników zatrudnienia w zespołach terapeutyczno-opiekuńczych, współpraca domów ze środowiskiem lokalnym, w tym szkołami i organizacjami pozarządowymi, rozwijanie współpracy z podobnymi jednostkami funkcjonującymi w kraju i zagranicą oraz propagowanie idei tworzenia środowiskowych domów samopomocy.

- W związku ze starzejącym się społeczeństwem prowadzimy działania wynikające z naszych obowiązków. Osoby starsze potrzebujące pomocy mogą ją uzyskać w ośrodkach pomocy społecznej. Jeśli gminy i ośrodki społeczne zechcą byśmy uczestniczyli w programach na rzecz osób starszych będziemy brać w nich udział – dodała.

Powiat Jeleniogórski za pośrednictwem różnych instytucji będzie prowadził działania w programie przewidzianym na kolejne pięć lat, m.in. poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla rodzin, w których występuje problem niepełnosprawności, spotkania informacyjne i szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządów, w tym ośrodków pomocy społecznej, organizacja imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych umożliwiających aktywne uczestnictwo niepełnosprawnych i integrację ze społecznością lokalną oraz promowanie i prezentację twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych.

Ponadto prowadzone będą: likwidacja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej, placówkach edukacyjnych, zakładach opieki zdrowotnej, placówkach opiekuńczych, komunikacji i transporcie zbiorowym, pomoc instytucjom z terenu Powiatu w zakupie pojazdów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostosowywane będą trasy i obiekty turystyczne poprzez m.in. odpowiednie ich oznakowanie, opracowywane przewodniki i mapy uwzględniające udział osób niepełnosprawnych w turystyce, organizowane szkolenia dla asystentów turystycznych osób niepełnosprawnych, pomoc w wyposażeniu świetlic, w których prowadzone są zajęcia na rzecz osób niepełnosprawnych.
- Obawiam się, że na asystentów turystycznych dla osób niepełnosprawnych, również nie starczy pieniędzy. Tworzona jest dobra idea, za którą nie idą później realne rozwiązania, chyba, że asystenci będą wolontariuszami – podkreślił Eugeniusz Kleśta.

Ponadto program zakłada likwidację barier architektonicznych w domach i w komunikowaniu się, zaopatrzanie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny oraz uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kowarach i uczestnictwa mieszkańców powiatu w warsztatach w Jeleniej Górze.

Ogłoszenia

Czytaj również

Sonda

Podwyżka goni podwyżkę. Damy radę jeszcze to udźwignąć?

Oddanych
głosów
960
Tak
20%
Nie
70%
Jeszcze nie wiem
10%
Copyright © 2002-2023 Highlander's Group