Poniedziałek, 15 sierpnia
Imieniny: Marii, Napoleona
Czytających: 7643
Zalogowanych: 5
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jelenia Góra: Organizacje pytają, jak Ratusz dzieli pieniądze. A odpowiedź?

Środa, 19 marca 2014, 7:54
Aktualizacja: 7:57
Autor: KSON
Na przestrzeni ostatnich miesięcy kilka organizacji pozarządowych, zrzeszonych w Karkonoskiej Koalicji Organizacji Pozarządowych, podjęło się oceny procedur dotyczących organizowanych przez Miasto Jelenia Góra otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

W tym celu organizacje wystąpiły do Urzędu Miasta z prośbą o przesłanie im kserokopii protokołów, informacji o rozstrzygnięciach otwartych konkursów ofert, kart oceny poszczególnych wniosków oraz wszystkich innych dokumentów dotyczących procesu oceny zgłaszanych ofert. Następnie wszystkie zainteresowane organizacje w ustalonej na początku kolejności poddawały analizie zebraną dokumentację i wydawały ocenę odnośnie procedury oceniania wniosków składanych przez lokalne organizacje obywatelskie.

Po zakończeniu procesu analizy dokumentów wysłanych przez Ratusz organizacje skierowały pismo adresowane do prezydenta oraz przesłane do wiadomości przewodniczącego Rady Miejskiej i szefów wszystkich klubów radnych. W piśmie tym przedstawiciele organizacji pozarządowych wskazują na wiele uchybień w procesie oceny wniosków konkursowych, piszą także o braku transparentności i sprawiedliwości w przyznawaniu publicznych pieniędzy. Na końcu wskazują także osiem pomysłów na zmianę sytuacji w tym zakresie.

Karkonoska Koalicja Organizacji Pozarządowych zarzuca Urzędowi Miasta m. in. brak zunifikowanych procedur oceniania wniosków, mało przejrzyste kryteria przyznawania punktów oraz budzące kontrowersje metody oceniania. W piśmie przeczytać możemy m. in. o tym, że poszczególne wydziały merytoryczne Urzędu Miasta mają dowolność w przeprowadzaniu rozstrzygnięć dotyczących otwartych konkursów ofert, zdaniem przedstawicieli KKOP nie sprzyja to transparentności, każdy z wydziałów poddaje wnioski konkursowe ocenie w indywidualny dla siebie sposób, stosując inne narzędzia, inne skale punktacji i różnorodne poziomy dofinansowania poszczególnych ofert ze względu na zdobytą liczbę punktów.

Brak systemowego podejścia zdaniem organizacji może prowadzić do różnego rodzaju patologii związanych np. z przyznawaniem większych środków finansowych organizacjom, które przez Urząd Miasta z różnych powodów mogą być lepiej postrzegane, a przecież w przypadku redystrybuowania pieniędzy publicznych powinno się robić wszystko, by do takich zjawisk nie dochodziło i by stworzyć rozwiązania, które takie zjawiska wyeliminują.

Według organizacji zrzeszonych w KKOP zmiany w procesie oceniania wniosków konkursowych powinny zmierzać przede wszystkim w kierunku stworzenia jednolitego, przejrzystego i optymalnego z punktu widzenia Miasta i NGO sposobu oceniania wniosków przez wszystkie wydziały. Ponadto Miasto powinno dążyć do szczegółowego określania kategorii, w których wnioski będą poddawane ocenie oraz zadbać o to, aby po rozstrzygnięciu konkursu organizacje otrzymywały choć krótkie merytoryczne uzasadnienie liczby przyznanych punktów, co umożliwiłoby im proces uczenia się na własnych błędach i skutkowało podniesieniem jakości tworzonych wniosków.

Warto się zastanowić co zrobić z dużą liczbą wniosków, które otrzymują zbyt małą do przyznania im dotacji liczbę punktów, a same w sobie są ciekawymi pomysłami mogącymi np. podnieść jakość oferty kulturalnej miasta, czego przykładem może być złożona ostatnio przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych oferta na realizację zadania pn. „Rozśpiewane Karkonosze”.

Pismo kierowane do Marcina Zawiły kończy się prośbą o powołanie zespołu, który mógłby się zająć udoskonaleniem procedury oceniania otwartych konkursów ofert, w celu zapewnienia właściwego wykorzystania środków publicznych i sprawiedliwego sposobu ich dystrybucji.

Co na to prezydenta Zawiła? Oto jego odpowiedź:

„Z uwagą zapoznałem się z spostrzeżeniami, które Państwo zawarliście w swoim piśmie i dotyczącymi procedur otwartych konkursów ofert na zadania publiczne zlecane organizacjom pozarządowym w naszym mieście.

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry, jest przedstawicielem organizacji pozarządowych i zgodnie z art. 41i ust. 1 pkt. 5 może wyrażać opinię w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.
W związku z tym, oczekuję, że RDPP razem z jeleniogórskimi organizacjami pozarządowymi wypracuje swoje propozycje dotyczące przeprowadzania otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w naszym mieście.
Otwarte konkursy ofert w Jeleniej Górze są realizowane na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 2013 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536, Rozdział 2 Prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych).
Tryb powołania oraz zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert”.
w otwartych konkursach ofert zapisany jest w Programie współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2014 (uchwała Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15.10.2013 r. nr 436.XLV.2013). Taki zapis znajduje się w każdym rocznym programie uchwalanym w naszym mieście.
Wyżej wymieniony Program był poddawany konsultacjom społecznym, w tymi Radzie Działalności Pożytku Publicznego.
W ogłoszeniach o otwartych konkursach ofert podawane są informacje dotyczące również sposobu oceny ofert i przyznawania punktacji.
W związku z różnorodnością zadań zlecanych do realizacji oraz ich specyfiką nie jest możliwe zunifikowanego oceniania ofert na wszystkie zadania.”

KOMENTARZ
A pytający na to: „Stanowisko to może dziwić, bo w innych konkursach, np. Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Europejskim Funduszu Społecznym czy Obywatele dla Demokracji kryteria są bardzo precyzyjne, a sposób oceny jednoznaczny i zunifikowany dla wszystkich oferentów.

Czy zatem Urząd Miasta po prostu nie chce wprowadzać żadnych zmian i ewentualnie z jakiego powodu w jeleniogórskim magistracie panuje opór dla ich wprowadzenia? Tego dowiemy się pewnie po najbliższych posiedzeniach Rady Działalności Pożytku Publicznego.”

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (17) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group