Poniedziałek, 6 lipca
Imieniny: Dominiki, Łucji
Czytających: 6733
Zalogowanych: 14
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jest projekt grupy radnych ws. wymiany pieców

Wiadomości: Jelenia Góra
Czwartek, 27 kwietnia 2017, 18:29
Aktualizacja: Piątek, 28 kwietnia 2017, 7:15
Autor: Przemek Kaczałko
Fot. Przemek Kaczałko
Grupa radnych Rady Miejskiej Jeleniej Góry zgłosiła projekt uchwały zakładającej dotacje ze środków budżetu miasta na zmianę systemu ogrzewania. Wczoraj (26.04) podczas wspólnego posiedzenia czterech komisji stałych omawiano szczegóły projektu, w myśl którego dotacja miałaby wynosić 10 tysięcy złotych.

Podczas dyskusji można było dostrzec dwa obozy – zwolenników i przeciwników zaproponowanej uchwały. Pierwsza grupa wyrażała zdanie, że każda inicjatywa mająca na celu walkę ze smogiem jest pożądana i bez względu na sumę środków, jakie uda się na ten cel zarezerwować w budżecie jest warta poparcia. Drugi obóz stał na stanowisku, że czas jest nieodpowiedni, bowiem wkrótce ruszają inne programy w tym kierunku (m.in. z funduszy unijnych i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska), które nie pochodzą z budżetu miasta.

Zwolennicy projektu podkreślali, że bez względu na to, czy uda się w tym roku zapewnić na wykonanie uchwały 50 tysięcy, 200 tysięcy czy milion warto, żeby mieszkańcy mieli możliwość wyboru oferty, licząc się z ewentualnym oczekiwaniem w kolejce na dotację. Z kolei zdaniem prezydenta, najpierw trzeba zająć się osobami, które wcześniej przystąpiły do projektu pn. „Kawka”, a nie wystarczyło dla nich pieniędzy. - Boję się, że możemy uchwalić wszystko. Już rusza druga „Kawka” z odrobinę gorszymi warunkami i jeżeli nagle w uchwale miasta będzie dużo wyższa dopłata, to wiadomo, że do „Kawki” ludzie się nie zgłoszą – stwierdził Marcin Zawiła. - Najpierw zajmijmy się grupą, dla której nie wystarczyło pieniędzy w poprzedniej „Kawce” i wykorzystajmy wszystkie środki finansowe, które się pojawiają, czyli drugą „Kawkę”, transze funduszy europejskich przewidzianych dla domków jednorodzinnych i dopiero w miarę wykorzystania zewnętrznych pieniędzy, które zasilą budżet miasta – myśleć o własnych dopłatach. Generować konkurencję dla pieniędzy, które dostajemy z zewnątrz, to mało roztropne – dodał prezydent Jeleniej Góry.

Wczorajsze posiedzenie było spotkaniem czterech komisji stałych Rady Miejskiej: Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Uzdrowiskowej, Komisji Sportu, Turystyki i Zdrowia oraz Komisji Finansów i Budżetu. Poszczególne komisje (póki co) nie głosowały opinii na temat projektu, który ma się pojawić w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej.

Projekt uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Jeleniej Góry:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 400a ust.1 pkt 21, art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Jeleniej Góry, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na:
a) ogrzewanie gazowe lub olejowe,
b) podłączenie do zewnętrznej sieci ciepłowniczej,
c) ogrzewanie elektryczne (w tym oparte o odnawialne źródła energii, z wyłączeniem spalania biomasy).
§ 2. Wprowadzone zasady mają na celu ograniczanie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłowych z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym oraz ograniczenia emisji innych substancji stanowiących o przekroczeniu standardów jakości powietrza w Jeleniej Górze.
§ 3. 1. Dotacja celowa może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie zakończonego zadania z tytułu poniesionych kosztów koniecznych na realizację zadania inwestycyjnego, obejmujących:
1) demontaż palenisk opalanych paliwem stałym,
2) zakup i montaż nowego źródła ogrzewania,
3) zakup, montaż, wymianę lub modernizację instalacji związanej z nowym źródłem ogrzewania,
4) modernizację systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania,
5) koszt podłączenia wewnętrznej instalacji grzewczej do zewnętrznych sieci ciepłowniczych, energetycznych i gazowych,
6) opracowanie dokumentacji sporządzonej w ramach przygotowania i realizacji zadania (np. projekt budowlano-wykonawczy, uzgodnienie, opinie, zgłoszenia, pozwolenia i ekspertyzy niezbędne do wykonania zmiany sytemu ogrzewania zgodnie z § 1.
2. Dotacja, o której mowa w niniejszej uchwale, udzielana jest tylko raz dla danej nieruchomości lokalowej lub budynku dla którego nie wydzielono nieruchomości lokalowych (zwane dalej nieruchomością).
3. Dotacja nie przysługuje dla nieruchomości:
a) powstałej w wyniku łączenia lub podziału nieruchomości, dla której został wcześniej złożony i
zweryfikowany pozytywnie wniosek, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
b) objętej dofinansowaniem w ramach programu Kawka, ani innym programem wspierającym analogiczne
zadania, bez względu na poziom tego dofinansowania,
c) dla której wnioskodawca wycofał złożony wniosek lub odmówił podpisania umowy o dotację.

§ 4. Warunkiem ubiegania się o dotację celową jest:
1) posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości,
2) poniesienie i udokumentowanie nakładów na zrealizowanie zadania inwestycyjnego, o których mowa w §1 w istniejących nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych miasta Jeleniej Góry.
3) bezwzględna likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła na paliwo stałe, przy czym likwidacja zabytkowego pieca kaflowego może nastąpić poprzez usuniecie połączenia z przewodem kominowym, poświadczone stosowną opinią kominiarską.
4) Wykonanie lub modernizacja instalacji grzewczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
5) Wyrażenie zgody na umieszczenie adresu nieruchomości lokalowej lub budynku we wszystkich publicznych zestawieniach i wykazach niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.
§ 5. Dotacja może być przyznana w wysokości 50% poniesionych kosztów brutto, o których mowa w § 3 ust.1, wynikających z przedłożonych rachunków lub faktur, nie więcej niż 10 000 zł.
§ 6. 1. Wniosek o udzielenie dotacji wraz z zestawieniem kosztów, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, należy przedłożyć w celu weryfikacji wraz z określonymi w nim dokumentami potwierdzającymi wykonanie zadania inwestycyjnego i poniesienie kosztów koniecznych do jego wykonania.
2. Po weryfikacji wniosku i komisyjnym potwierdzeniu wykonania zadania wniosek jest umieszczony na Liście zweryfikowanych wniosków o dotację, która będzie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej w formie uzupełnianego co miesiąc wykazu. Identyfikacja nieruchomości lokalowych i budynków na w/w. listach odbywa się jedynie na podstawie ich adresu. O kolejności umieszczenia na liście decyduje data dokonania weryfikacji wniosku, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
3. Umowa dotacji, zostanie zawarta po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) umieszczenie wniosku na Liście zweryfikowanych wniosków o dotację;
2) potwierdzenie posiadania środków na ten cel w budżecie Miasta Jelenia Góra na dany rok kalendarzowy.
4. Umowy dotacji zawiera się w kolejności zadań umieszczonych na Liście zweryfikowanych wniosków o dotację, do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej na dany rok.
5. Niezrealizowany w danym roku budżetowym wniosek przechodzi na kolejny rok budżetowy w kolejności określonej na Liście zweryfikowanych wniosków o dotację.
6. Wypłata dotacji celowej nastąpi w terminie określonym w umowie, na rachunek bankowy wnioskodawcy.
7. Zadania, dla których podpisano umowę dotacji, wykreśla się z Listy zweryfikowanych wniosków o dotację i wpisuje się na Listę dotacji udzielonych na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Jeleniej Góry, który umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 7. Uchwała dotyczy zadań inwestycyjnych zrealizowanych i finansowanych po 1 stycznia 2016r.
§ 8. 1. Udzielający dotacji zastrzega sobie prawo do:
1) przeprowadzenia kontroli przedmiotu dotacji po zakończeniu realizacji zadania i w okresie do 5 lat licząc od dnia umieszczenia na Liście zweryfikowanych wniosków o dotację;
2) wezwania otrzymującego dotację w celu złożenia wyjaśnień, w przypadku podejrzenia o:
a) nieprzestrzeganie postanowień niniejszej uchwały,
b) zamontowanie dodatkowych źródeł ogrzewania, w postaci urządzeń niespełniających wymogów niniejszej
uchwały.
2. Otrzymujący dotację zobowiązany jest do utrzymania systemu ogrzewania przez okres minimum 5 lat licząc od dnia umieszczenia na Liście zweryfikowanych wniosków o dotację.
3. Przyznana dotacja podlega zwrotowi w całości lub w części wraz z odsetkami naliczonymi, jak dla zaległości podatkowych, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art.252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

§ 9. 1. W przypadku, gdy dotacja celowa stanowi pomoc de minimis, o której mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808), jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej; do jej udzielenia stosuje się przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L z 2013 r. Nr. 352, poz.1) oraz Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L z 2013 r. Nr 352, poz 9).
2. Wnioskodawca, który ubiega się o dotację na realizację zadania związanego z działalnością gospodarczą lub nieruchomością służącą do jej prowadzenia do wniosku o którym mowa w § 6 ust. 1, załącza również zaświadczenia albo oświadczenia, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808) oraz informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. u. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.) lub rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810).
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (15) Dodaj komentarz

~321 27-04-2017 19:00
zdj nr 1. pan po lewej skreca sie z glodu. nie sadze ze mysli nad praca.
~x 27-04-2017 19:24
Pomysł głupi i niesprawiedliwy,ponieważ ci którzy już dawno wymienili piece na gazowe etc. nie dostaną grosza.Po drugie dajcie dotacje do rachunków za ogrzewanie gazem,prądem,olejem to nikogo nie będziecie musieli przekonywać,ludziska sami wymienią piece węglowe n ekologiczne w trymiga.Skoro stać państwo na dzieciarnie żeby płacić "pińcet" to niech buli dopłaty do rachunków.Jak się bawić to się bawić.
~kokospoko 27-04-2017 20:05
Zabronić przede wszystkim stosowanie mułów węglowych i innych podłych gatunkowo paliw. Po drugie nakaz wymiany starych XIX wiecznych pieców na nowoczesne niskoemisyjne. Bo nie ma bata, że Janusz przejdzie na kocioł gazowy no chyba że na taki do którego można by wrzucić stare buty.
~do kokospoko 27-04-2017 20:51
Nie z..raj sie z twoimi podlymi gatunkami Polskiego wegla Ty Ruski trolu Do Polaków ten typ kokospoko to jaki trol lobbujacy na Ruski gaz Powinni dobrać ci się do d..y Są przecież w Polsce jakieś sluzby specjalne penetrujace aktywność Ruskich troli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
~kokospoko 27-04-2017 21:07
Nie wiem kto i co ci tam penetruje ale faktem jest, że tzw polski węgiel który kupujesz na składzie to odpad i powinien iść na hałde. A ty ciołku za to płacisz więc penetrują cie tłuści związkowce.
~do kokospoko 27-04-2017 21:24
Idę spać powiem ci tylko tyle ze jesteś albo idiotą albo faktycznie Ruskim trolem A tak na serjo to ci powiem ze w Ruskie trole nie wierze .
~B+ 27-04-2017 21:36
do kokospoko 21:07 Masz jakieś konkrety, dowody na to, że polski węgiel sprzedawany na składach to odpad?Wysuwając taki zarzut powinno się mięć dowody, czyż nie?!
~sajmon 28-04-2017 1:06
Hmmm.... bezwzględna likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła na paliwo stałe :) Czyli wniosek nie przejdzie jak masz kominek na drewno :) A ci co mają kominki powinni oddać dotację :)
~wydojony przez sądy 28-04-2017 7:19
Tyle wicie jak żyć w Madrycie? Zawiła wszystkie inicjatywy ZABIJA!!!!!Tylko c...nka nam pomoże co w tym miejscu wygrać możesz.Najczęściej to "jak nie urok to dezenteria(s...zka)" Na żadną władzę liczyć nie można .Człowieku licz tylko na siebie i swoje plecy .ps.miałem taki przepiękny piec kaflowy. (miałeś chamie złoty róg).
~lihbibib 28-04-2017 9:54
A w niemczech budują przepiekne elektrownie węglowe które nie zanieczyszczają już tak środowiska do 2022 mają zamknąć wszystkie elektrownie jądrowe, zielona energia z wiatraków i ze słonca nie za bardzo się sprawdza - niemcy wiedzą że z węgla jest najtańszy prąd którym można potem ogrzewać mieszkania i domy - pytam dlaczego u nas tak nie można - wybudować takie same jak oni elektrownie na węgiel w których będziemy palić polskim tanim węglem i będziemy miec tani prąd do ogrzewania mieszkań i domów, a- dlaczego niemcy ostatnio tak bardzo interesują się naszymi kopalniami na śląsku i pozamykanymi kopalniami w wałbrzychu - wie ktoś ? ciągle przyjeżdżają i robią jakieś dziwne niby audyty czy coś
~soclib 28-04-2017 9:56
Może odliczenia od podatków przez 5 lat ,tylko nie z publicznych pieniędzy ,jaką mają dotacje ci co korzystają z CO z ECO.Państwo decyduje za wszystko i wszystkich od pigułki "dzien po" po religie ,gdzie jest wolna wola .
~ 28-04-2017 12:49
A co z piecami na ekogroszek
adam57sochrau 28-04-2017 13:22
energetyka na wzor niemiecki,place na wzor niemiecki.Wszystko jasne jak slonce.Nie potrzeba doktorow ani profesorow,aby to zadzialalo!
~do 13:22 28-04-2017 14:10
Nic nie zadziała bo porównujesz Niemcy ,jeden z najbogatszych krajów świata do biednej postkomunistycznej Polski,której jeszcze 100 lat temu nie było na mapach.Ich stać na to bo mają gospodarkę i skarbiec o milion lat świetlnych przed nami.Więc z czym do ludzi człowieczku.
~brawo 3-05-2017 20:22
trzeba najpierw rozliczyć się z programu kawki z tamtego roku i radni właśnie o tym myślą , a pan prezydent nie ma racji bo żaden nowy program nie zwróci poniesionych kosztów w tamtym roku. Nie wiadomo jak to się stało , że środki się skończyły a wnioski przyjmowano i na stronie urzędu nie było informacji o zakończeniu programu.Ciekawe ilu mieszkańców zostało oszukanych

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2020 Highlander's Group