Wtorek, 9 sierpnia
Imieniny: Edyty, Romana
Czytających: 8067
Zalogowanych: 14
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Kraj: Głosowanie (także) korespondencyjne

Środa, 22 października 2014, 8:38
Aktualizacja: 8:39
Autor: Angela
Kraj: Głosowanie (także) korespondencyjne
Fot. Archiwum
Zaplanowane na 16. listopada wybory samorządowe są kolejną okazją do skorzystania
z ułatwień dla osób niepełnosprawnych. Na czym polegają te ułatwienia? Osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, które wyrażają chęć aktywnego włączenia się w rozwój zamieszkałego regionu mają prawo oddać swój głos korespondencyjnie.

Głosowanie korespondencyjne to możliwość udziału w głosowaniu bez konieczności osobistej i bezpośredniej obecności w lokalu wyborczym w dniu wyborów. Jest to więc olbrzymie ułatwienie dla osób niepełnosprawnych, dla których stawiennictwo w obwodowej komisji wyborczej jest sporym problemem, a czasami nawet jest niemożliwe. Zgodnie z informacją podaną przez Państwową Komisję Wyborczą, uprawnione do tego typu głosowania są osoby posiadające orzeczenie o: całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów, orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Osoby spełniające powyższe kryteria i wyrażające chęć głosowania korespondencyjnego,
w terminie do 27. października powinny zgłosić taki zamiar u wójta, burmistrza lub prezydenta w swojej gminie. Kolejnym ułatwieniem jest sama forma zgłoszenia. Można tego dokonać ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub elektronicznie. Nie istnieje również jednolity wzór wniosku, jednak musi zawierać (pomocniczy wzór zgłoszenia dostępny pod adresem: http://glosujkorespondencyjnie.pl/dane-kontaktowe-do-twojej-gminy): nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, a w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczeniu wyborów, kopię orzeczenia o niepełnosprawności, żądanie załączenia nakładki w alfabecie Braille'a, o ile wyborca ich sobie zażyczy, adres pod który ma być wysłany pakiet wyborczy.
W przypadku zgłoszeń niekompletnych wójt, burmistrz lub prezydent wzywa wyborcę do uzupełnienia braków w ciągu trzech dni. W sytuacji nieuzupełnienia zgłoszenia w wyznaczonym terminie, nie jest ono rozpatrywane. Co ważne – w przypadku drugiej tury wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów, nie trzeba ponownie zgłaszać zamiaru działu w wyborach.

Pakiet wyborczy przesłany zostanie nieodpłatnie za pomocą Poczty Polskiej najpóźniej siódmego dnia przed wyborami, czyli do 9. listopada. Zawiera on: zaadresowaną kopertę zwrotną, karty do głosowania, kopertę na karty do głosowania oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, a także nakładkę w alfabecie Braille'a, jeśli wyborca jej zażądał. Wypełnione dokumenty w zapieczętowanej kopercie, pracownik Poczty Polskiej, również nieodpłatnie, odbierze najpóźniej 14. listopada. Istnieje także możliwość osobistego dostarczenia koperty przez wyborcę niepełnosprawnego.

Głosowanie korespondencyjne dotyczy również osób przebywających poza granicami Polski.
W tym wypadku, zgłaszanie zamiaru udziału w wyborach odbywa się u konsula nie później niż 15 dni przed wyborami. Pakiet wyborczy otrzymuje się nie później niż 10 dni przed wyborami.

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group