Czwartek, 29 września
Imieniny: Michała, Rafała, Gabriela
Czytających: 6479
Zalogowanych: 17
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Powiat: Walczą z przemocą w powiecie jeleniogórskim

Poniedziałek, 16 marca 2015, 8:02
Aktualizacja: 8:06
Autor: Mea/Ts
Powiat: Walczą z przemocą w powiecie jeleniogórskim
Fot. Archiwum
Z danych statystycznych policji wynika, że na terenie powiatu jeleniogórskiego skala zjawiska przemocy stale wzrasta. W latach 2012–2014 policja przeprowadziła łącznie 1159 interwencji domowych.

Tylko w ubiegłym roku w powiecie jeleniogórskim było 546 interwencji domowych policji, która sporządziła 120 „Niebieskich Kart”. W wyniku przemocy domowej pokrzywdzonych było 186 osób w tym 112 kobiet, 55 dzieci i 19 mężczyzn. Zgodnie z wynikami badań kilkanaście procent dorosłych kobiet podaje, że zostały uderzone przez męża, a czterdzieści procent kobiet uważa, że bicie dziecka jest „normalną” metodą wychowawczą. Przemoc domowa to zachowania zamierzone i świadome: nic ich nie usprawiedliwia. Nikt nie ma prawa znęcać się, poniżać, bić innych. Dlatego też przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym przez prawo. Każdy, kto wie lub jest świadkiem tego zjawiska powinien poinformować o tym odpowiednie służby, które są zobowiązane do ochrony ofiar udzielenia wszechstronnej pomocy.

W realizacji „Powiatowego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2015-2020” uczestniczą m.in. Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodki Pomocy Społecznej funkcjonujące w powiecie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, policja, sądy, prokuratura, placówki oświatowe i służby zdrowia, przy współpracy organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych.

Wśród instytucji świadczących pomoc w sytuacji przemocy w rodzinie są: ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej, ośrodki wsparcia, specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, ośrodki pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem (OPOPP), gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych oraz powoływane przez gminy Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze będzie prowadzić przez najbliższe pięć lat różne działania, by przeciwdziałać przemocy w rodzinie m.in. udostępniać broszury i ulotki dotyczące zjawiska przemocy oraz informacje o instytucjach udzielających pomocy i wsparcia ofiarom przemocy, organizować zajęcia informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży, rozwiązywać problemy związane z agresją np. poprzez wspieranie różnych form spędzania czasu wolnego, czy też organizować spotkania z rodzicami dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Dla ofiar przemocy będzie organizowana pomoc w formie bezpłatnego indywidualnego lub grupowego poradnictwa specjalistycznego: psychologicznego, pedagogicznego, prawnego, socjalnego, działania terapeutyczne, działania interwencyjne (ochrona przed osobami stosującymi przemoc, zapewnienie schronienia ofiarom przemocy w rodzinie, wspieranie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej) oraz wprowadzenie procedury „Niebieskiej Karty”.

Również sprawcy przemocy będą poddani działaniom korekcyjno-edukacyjnym, by dostarczyć im podstawowej wiedzy nt. przemocy, umiejętności pracy nad samym sobą oraz konstruktywnego wyrażania uczuć i rozwiązywania konfliktów bez użycia agresji, a ostatecznie powstrzymania i zakończenia przemocy w rodzinie. Ponadto będą stosowane działania interwencyjne wobec sprawców przemocy w rodzinie poprzez procedurę „Niebieskiej Karty” oraz izolowanie ich od osób pokrzywdzonych.

Ważna jest też poprawa skuteczności działań służb uprawnionych do przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez szkolenia o charakterze informacyjno-edukacyjnym dla przedstawicieli różnych grup zawodowych stykających się z problematyką przemocy domowej (pedagodzy, wychowawcy, pracownicy socjalni), współpraca pomiędzy pracownikami służb, instytucji i organizacji pozarządowych, diagnozowanie i monitorowanie rozmiaru przemocy domowej w powiecie oraz analizowanie form i efektów udzielonego wsparcia.

Ogłoszenia

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group