Piątek, 27 listopada
Imieniny: Waleriana, Maksymiliana
Czytających: 5789
Zalogowanych: 16
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Regulamin konkursu

Wiadomości: Jelenia Góra
Wtorek, 14 czerwca 2016, 15:01
Aktualizacja: Poniedziałek, 14 listopada 2016, 14:02
Autor: admin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1."Organizator"
Organizatorem Konkursu jest HIGHLANDERS GROUP Marek Tkacz z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Graniczna 42e, NIP 552-115-18-62, REGON 120313789, zwana dalej Organizatorem.

2. "Uczestnik"
W Konkursie, na warunkach określonych w Regulaminie, mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie. W przypadku osób poniżej 18. roku życia, udział w Konkursie jest możliwy wyłącznie za zgodą opiekuna prawnego.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu w całości; uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do brania udziału w Konkursie.

II. ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest organizowany cyklicznie i rozpoczyna się 1 dnia każdego miesiąca, a kończy w ostatnim dniu danego miesiąca o godzinie 23:59.
2. Minimalna liczba uczestników wynosi 5 osób. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby artykułów konkurs się nie odbywa.
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny.
4. Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie, których autorem jest osoba zgłaszająca artykuł.
5. Artykuł na Konkurs, podpisany pseudonimem lub pełnym imieniem i nazwiskiem należy przesłać poprzez konto założone na portalu rykowisko.jelonka.com – zakładka Dodaj Artykuł.
6. Artykuł musi zawierać minimalnie 3 zdania, a także powinien zawierać jedno lub więcej zdjęć do wyboru.
7. Artykuł musi być napisany w języku polskim z zachowaniem zasad gramatyki i ortografii języka polskiego.
8. Nadesłanie artykułu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu.
9. Uczestnik konkursu składając swój artykuł:
a) wyraża zgodę na przeprowadzenie konkursu zgodnie z niniejszym regulaminem;
b) oświadcza, że posiada prawa autorskie do artykułu i przenosi je w całości na organizatora konkursu;
c) ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Organizatora z obowiązku świadczenia z tego tytułu.
d) wyraża zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych oraz informacji o otrzymanej nagrodzie na stronie internetowej Organizatora na potrzeby związane z realizowanym konkursem, a także na przeprowadzenie wywiadu z Organizatorem.
e) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych do celów konkursu.
10. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu nadesłanych materiałów, ani do zwrotu kosztów wynikających z przygotowań artykułu.
11. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji zgłoszonych na konkurs artykułów.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do promowania wybranych artykułów na stronie głównej w dziale Aktualności z dopiskiem Rykowisko.
13. Zabronione jest składanie prac sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami - takie zgłoszenia nie będą brały udziału w Konkursie. O tym, że praca narusza powyższe zasady decyduje ocena Organizatora.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść nadesłanych przez uczestników artykułów.

III. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

1. Organizator ustanawia jedną nagrodę główną w konkursie oraz dwie nagrody wyróżnienia.
2. I Miejsce - 100 zł.
II Miejsce – 50 zł
Nagroda Redakcji – 50 zł
3. I i II miejsce wybierane jest na podstawie ilości odsłon i ilości komentarzy pod danym artykułem.
4. Na punktację danego artykułu ma wpływ:
• ilość odwiedzin 70% punktacji
• ilość komentarzy 30% punktacji

Przykład:
Artykuł 1=123 odwiedzin 12 komentarzy
Artykuł 2=231 odwiedzin 10 komentarzy
Artykuł 3=23 odwiedzin 1 komentarzy
Artykuł 4=500 odwiedzin 6 komentarzy
Artykuł 5=342 odwiedzin 42 komentarzy

W sumie odwiedzin: 1219, w sumie komentarzy: 71

Artykuł 1=123 10% z czego (70%) to 7 odwiedzin 12 komentarzy=16% a 30% z
tego to 5 = suma uzyskanych punktów to = 7+12 = 19

System zliczający (konkursowy) zbiera liczbę odwiedzin i komentarzy przez pierwsze 7 dni po publikacji artykułu na portalu. Jeśli uczestnik wyśle artykuł na konkurs w ostatnim dniu miesiąca (np. 31 lipca ) system będzie zliczał liczbę odwiedzin i komentarzy pod artykułem przez kolejne 7 dni (do dnia 7 sierpnia), pomimo rozpoczęcia nowego miesiąca i nowej edycji konkursu. Niniejsze ma na celu wyrównanie szans na wygraną wszystkim uczestnikom konkursu.

5. Spośród nadesłanych artykułów Komisja Oceniająca wyłoni zwycięzcę I i II miejsca oraz przyzna nagrodę redakcji na podstawie kryteriów opisanych w paragrafie IV pkt. 3.
6. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania Nagrody Redakcji.
7. Kontakt ze zwycięzcą konkursu będzie prowadzony za pośrednictwem adresów mailowych bądź podanego numeru telefonu.
8. Zwycięzcy konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na stronie serwisu jelonka.comdo każdego 7-ego dnia następnego miesiąca.
9. Warunkiem przekazania nagrody jest dostarczenie organizatorowi konkursu numeru konta bankowego, na które zostanie przekazana kwota wygranej. Wygrana zostanie przekazana do 20 dnia następnego miesiąca.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody z przyczyn leżących po stronie osób nagrodzonych. W takim przypadku osoby te tracą prawo do nagrody. Nagroda nieodebrana pozostaje do dyspozycji Organizatora.
11. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na poddanie się przepisom niniejszego Regulaminu. Nagroda może zostać przyznana tylko w przypadku, jeśli laureat spełniać będzie wszystkie kryteria i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu.
12. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania nagrody.

IV. KRYTERIA DOTYCZĄCE NAGRODY REDAKCJI I WYRÓŻNIENIA KONKURSOWEGO ARTYKUŁU

1. Na stronie portalu będzie dostępny dział Box w którym będzie dostępnych 10 ostatnich artykułów konkursowych zamieszczonych tam na podstawie ocen dokonanych przez Redakcję.
2. Artykuł biorący udział w konkursie może również zostać opublikowany w dziale Aktualności portalu jelonka.com
3. Na ostateczną ocenę wpływ będą mieć:
a) zawartość merytoryczna nadesłanego materiału oraz jego przydatność;
b) sposób przedstawienia zagadnienia, struktura opracowania, błędy formalne;
c) oryginalność treści opracowania;
d) popularność artykułu w serwisie – liczba odsłon i komentarzy.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres Organizatora konkursu :
2. Złamanie ustaleń regulaminu konkursu przez uczestnika będzie oznaczało wykluczenie z konkursu.
3. Nadesłane na konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez organizatora wyłącznie do celów wykorzystania ich obowiązków związanych z konkursem.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
5. Wszelkie zmiany w regulaminie będą podane do wiadomości publicznej na portalu jelonka.com
6. W sprawach nienormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.

Ogłoszenia

Czytaj również

Copyright © 2002-2020 Highlander's Group