Środa, 10 sierpnia
Imieniny: Borysa, Wawrzyńca
Czytających: 6232
Zalogowanych: 8
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Kraj/Jelenia Góra: Agencja Mienia Wojskowego o drogach Pod Jeleniami

Poniedziałek, 24 czerwca 2013, 10:45
Aktualizacja: 10:47
Autor: AMW
W związku z pojawiającymi się w mediach wypowiedziami prezydenta Jeleniej Góry oraz licznymi informacjami medialnymi dotyczącymi kwestii dróg publicznych stanowiących ulice: Kazimierskiego, Kadetów i Elewów w Jeleniej otrzymaliśmy stanowisko AMW.

Stanowisko Agencji Mienia Wojskowego

1. Na terenie byłego kompleksu wojskowego o powierzchni prawie 14 ha, Agencja Mienia Wojskowego jest właścicielem tylko jednego budynku (byłego WKU) oraz pięciu działek o powierzchni łącznej 0,8736 ha, co stanowi 6,24 % powierzchni całego kompleksu. Pozostałymi właścicielami są podmioty prywatne (ponad 80%), urzędy państwowe i samorządowe (prawie 9%) i gmina Jelenia Góra jako właściciel dróg publicznych (prawie 5%)

2. Z nieruchomości drogowych, opisanych powyżej, korzystają zarówno instytucje państwowe i samorządowe (tj. Starostwo Powiatowe, Urząd Pracy, Archiwum Państwowe), jak i właściciele lokali mieszkalnych w budynkach wybudowanych przy ul. Kadetów. Drogi te są ogólnodostępne, co również wskazuje na to, że posiadają w istocie charakter dróg publicznych. Sąsiadujące z nimi nieruchomości sprzedawane były przez Agencję w latach 2005 – 2008 i są obecnie zagospodarowane zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

3. Agencja Mienia Wojskowego nie jest właścicielem nieruchomości, obejmującej działkę nr 1/41. Wymieniona wyżej działka wydzielona została na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z 26 lipca 2006 roku i zgodnie z zapisami obowiązującego już wtedy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczona została pod drogę publiczną. Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, działki gruntu wydzielone pod publiczne drogi gminne przechodzą z mocy prawa na własność gminy.

4. Zapisy w księdze wieczystej nr JG1J/00011173/1 nie odpowiadają rzeczywistemu stanowi prawnemu nieruchomości. Agencja nie jest właścicielem działek drogowych oznaczonych w rejestrze gruntów nr: 1/41, 1/45, 1/46, 1/49, 1/51, 1/53, 1/55, 1/57, 1/59, 1/61, stanowiących ulice: Kazimierskiego, Kadetów i Elewów, przeznaczonych zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod ulice publiczne dojazdowe, gdyż zgodnie z przepisami art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami po wydzieleniu Decyzją Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z 26 lipca 2006 r. wymienione wyżej nieruchomości pod tereny opisane w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne, z mocy prawa przeszły na własność Gminy Jelenia Góra z dniem, w którym ta decyzja stała się ostateczna. Mimo podejmowanych przez Agencję Mienia Wojskowego działań, Prezydent Miasta Jelenia Góra nie dokonał wymaganych przepisami prawa czynności, w tym doprowadzenia do zgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

5. Nie jest prawdą, że Agencja nie była skłonna przekazać Gminie wymienionych wyżej dróg nieodpłatnie, ponieważ:

biorąc pod uwagę potrzeby Miasta Jelenia Góra w zakresie realizacji celów publicznych, jak również uwzględniając własne zadania statutowe AMW zawarła 7 października 2002 roku porozumienie z Miastem Jelenia Góra. Zapis treści tego porozumienia zakładał bezwarunkowe przekazanie przez Agencję w formie nieodpłatnej działek przeznaczonych pod drogi publiczne, po dokonaniu podziałów geodezyjnych nieruchomości. Żadnych innych warunków przekazania porozumienie to nie przewidywało, a wszelkie jego zmiany wymagały formy pisemnej pod rygorem nieważności. Przeprowadzenie prac remontowych na wydzielonych pod drogi publiczne nieruchomościach nie stanowiło warunku ich przekazania.

po dokonaniu podziałów geodezyjnych, przesłany na ręce ówczesnego Prezydenta Miasta pismem z 10 grudnia 2007 roku projekt protokołu w sprawie nieodpłatnego zbycia tych dróg w drodze darowizny nigdy nie został podpisany przez władze Miasta Jelenia Góra.

po zrealizowaniu wszystkich innych zapisów porozumienia, wobec braku odpowiedzi na wezwania Agencji dotyczące realizacji przez Gminę zobowiązania przejęcia dróg, porozumienie to zostało rozwiązane przez Agencję 3 października 2011 roku.

nieprawdziwym jest więc twierdzenie Prezydenta Miasta, że Agencja odmawiała realizacji zapisów przyjętego na siebie dokumentu i usiłowała wycofywać się z przyjętych ustaleń. Agencja zrealizowała bowiem prawie wszystkie postanowienia porozumienia.

6. Obecne protesty mieszkańców w sprawie złego stanu technicznego dróg publicznych błędnie kierowane są do Agencji. Należy podkreślić, że mieszkańcy, tak jak i Agencja uiszczając podatki od nieruchomości, wpłacają je do kasy miasta, którego zadaniem jest utrzymywanie dróg publicznych w należytym stanie. Licząc od dnia przejęcia całego kompleksu Agencja przekazała łącznie kwotę 1 mln 309 tys. 638 zł tytułem zapłaty podatku od wszystkich nieruchomości położonych w Jeleniej Górze, na byłym kompleksie wojskowym. Gmina wykorzystała jednak te środki na inne potrzeby, nie dbając o stan dróg publicznych w tym rejonie.

7. Należy również wskazać, że na nieruchomościach stanowiących obecnie drogi publiczne,
5 lipca 2005 roku ustanowiona została nieodpłatna służebność gruntowa drogi koniecznej na rzecz właścicieli działek nr 1/5, 1/8, 1/15 i 1/25, tj. na rzecz obecnych wspólnot mieszkaniowych. W związku z tym pragniemy podkreślić, że w razie ewentualnego zobowiązania Agencji do naprawy tych dróg, zgodnie z art. 289 § 1 kodeksu cywilnego, współwłaściciele ww. działek – również członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kadetów 11 - uczestniczyliby w kosztach wymienionych wyżej inwestycji.

8. Agencja jest zobligowana do działania w oparciu o przepisy prawa. Obecnie trwają działania w ramach postępowania administracyjnego o ustalenie i wypłacenie odszkodowania z tytułu przejęcia przez Gminę Jelenia Góra nieruchomości stanowiących drogi publiczne, położone na terenie byłego kompleksu wojskowego przy ul. Podchorążych. Agencja jest bowiem uprawniona do dochodzenia odszkodowania za przejęcie tych dróg. Powzięte działania nie wykluczają jednak możliwości porozumienia się z Gminą Jelenia Góra co do warunków przekazania dróg publicznych. Agencja jest w tym zakresie cały czas otwarta na rozmowy. Klucz do rozwiązania sporu jest w rękach Pana Prezydenta Miasta Jelenia Góra. AMW liczy na to, że przeprowadzona w ostatnim czasie przez społeczność lokalną pikieta może przyczynić się do zmiany stanowiska Pana Prezydenta.

Rzecznik prasowy
Agencji Mienia Wojskowego

Małgorzata Golińska

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (28) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group