Sobota, 2 grudnia
Imieniny: Piotra, Pauliny
Czytających: 11299
Zalogowanych: 11
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Region: Instytucje związane z ochroną środowiska

Piątek, 20 lipca 2018, 6:14
Aktualizacja: Sobota, 21 lipca 2018, 8:28
Autor: TS
Region: Instytucje związane z ochroną środowiska
Fot. TS
Środowisko to ogół elementów nieożywionych i ożywionych, zarówno naturalnych, jak i powstałych w wyniku działalności człowieka, występujących na określonym obszarze. Środowisko to także dobro, które winno być należycie chronione. W celu uniknięcia degradacji środowiska obejmującej degradację gleby, degradację wody i degradację atmosfery, powołane zostały organy administracji publicznej, którym ustawodawca przypisał odpowiednie zadania związane z ochroną środowiska. Do organów ochrony środowiska należą zarówno organy samorządu terytorialnego wszystkich szczebli jak i organy administracji rządowej centralnej i terenowej.

Instytucje Zarządzające

Minister właściwy do spraw środowiska jest naczelnym organem administracji rządowej w zakresie ochrony środowiska. Jego zadania to m.in.
1. kształtowanie, ochrona i racjonalne wykorzystywanie zasobów wodnych,
2. ochrona przyrody, w tym w parkach narodowych i krajobrazowych, oraz ochrona gatunków roślin i zwierząt, lasów, zwierzyny i innych,
3. budowa, modernizacja oraz utrzymanie śródlądowych dróg wodnych
4. kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska i badania stanu środowiska leśnictwa, ochrona lasów i gruntów leśnych, łowiectwa,

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska jest centralnym organem administracji rządowej wykonującym swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Zadania tej instytucji to m.in.:
1. współudział w realizacji polityki ochrony środowiska w zakresie ochrony przyrody i kontroli procesu inwestycyjnego;
2. kontrola odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku i naprawę szkód w środowisku;
3. gromadzenie danych i sporządzanie informacji o sieci Natura 2000 i innych obszarach chronionych oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
4. współpraca z właściwymi organami ochrony środowiska innych państw i organizacjami międzynarodowymi oraz Komisją Europejską;
5. współpraca z Głównym Konserwatorem Przyrody i Państwową Radą Ochrony Przyrody w sprawach ochrony przyrody;

Wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów odpowiada za wykonanie polityki rządu na obszarze województwa, a w szczególności zapewnia współdziałanie wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej w województwie i kieruje ich działalnością m.in. w zakresie zapobiegania zagrożeniom środowiska.

Instytucje kontrolujące

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska jest centralnym organem administracji rządowej, nadzorowanym przez Ministra Ochrony Środowiska. Kieruje działalnością Inspekcji Ochrony Środowiska.
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska jest organem rządowej administracji zespolonej w województwie. Kieruje działalnością Inspekcji Ochrony Środowiska na obszarze województwa.
Kontrolę wykonują Główny Inspektor Ochrony Środowiska, wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska oraz upoważnieni przez nich pracownicy-inspektorzy. Do zadań inspekcji należy m.in. kontrola podmiotów pod ktem przestrzegania przepisów o ochronie środowiska.

Instytucje Finansujące

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest głównym ogniwem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wraz z 16 Wojewódzkimi Funduszami udziela pożyczek i dotacji na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska (m.in. środki na termomodernizację, wymianę kotłów grzewczych, edukację ekologiczną itp.). O wsparcie finansowe mogą ubiegać się m.in. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz ich stowarzyszenia, jednostki budżetowe, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, nieprowadzące działalności gospodarczej stowarzyszenia.

Warto pamiętać, że uruchamiane są liczne programy lokalne, jak i centralne, związane z dofinansowaniem wymiany lokalnych źródeł ciepła na bardziej przyjazne dla środowisku. Na Dolnym Śląsku uruchomiono za 50 mln zł program wymiany pieców. W ramach tego programu można otrzymać do 10 tys. zł w przypadku wymiany starego pieca na bardziej ekologiczny. Do programiu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” mogą się zgłaszać zainteresowane samorządy terytorialne, a podpisywanie umów z końcowymi beneficjentami (właścicielami domów, mieszkań, wspólnotami) potrwa do końca stycznia 2019 r. Powyższe działania stanowią obecnie najważniejszy element walki z niską emisją i polegają na wymianie starych pieców.

Publikacja sfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Publikacja zrealizowana przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego

Poglądy autorów i treści zawarte w publikacji nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu

Ogłoszenia

Czytaj również

Sonda

Ile lat ma Twój samochód?

Oddanych
głosów
267
Jest nowy
8%
1-5 lat
13%
5-10 lat
18%
10-20 lat
42%
pow. 20 lat
18%
 
Głos ulicy
Tatuaże – podobają się czy nie?
 
Miej świadomość
Zbyt inteligentni, by być szczęśliwi
 
Rozmowy Jelonki
Z Niemiec przez Jelenią Górę do IPN
 
Aktualności
18 zł za godzinę ślizgania
 
112
Wypadek w Podgórzynie
 
Aktualności
Gruzu coraz więcej
 
Aktualności
O niepełnosprawnych
Copyright © 2002-2023 Highlander's Group