Stryj Mendelssohna z wizytą w Kotlinie (1/8)

Moses Mendelssohn/fot. Internet
Fot. Archiwum S. Firszta
Copyright © 2002-2020 Highlander's Group