Jelonka.com

Tygodnik Regionalny

 

Jelonka.com Marconi Tkacz

58-500 Jelenia Góra

ul. Wołkowa 16

tel. (0-75)75-444-00

NIP 611-260-17-94

 

 

Regulamin Zamieszczania Reklam i Ogłoszeń
 w publikacjach Jelonka.com

 

przyjęty dnia 15 maja 2008 r.

 

 

 

 

 

 

DEFINICJE

§ 1

1.  Określenia użyte w niniejszych warunkach oznaczają:

a.  JELONKA.COM – Jelonka.com Marconi Tkacz Spółka jawna z siedzibą w Jeleniej Górze (58-500),     przy ul. Wołkowa 16.

b.  Zleceniodawca – podmiot, który złożył zlecenie publikacji reklamy lub ogłoszenia w publikacjach JELONKA.COM.

c.  Reklama każdy opublikowany bądź przekazany do opublikowania w prasie lub Internecie tekst albo obraz, niebędący ogłoszeniem, zmierzający do promocji towaru lub usługi.

d.  Ogłoszenie – każdy opublikowany bądź przekazany do opublikowania w prasie lub Internecie tekst albo obraz, niebędący reklamą, zawierający treść w formie komunikatu.

e.  Publikacje JELONKA.COM – jeleniogórski tygodnik Jelonka.com, portal internetowy Jelonka.com.

f.   Zlecenie publikacji – umowa zawarta pomiędzy JELONKA.COM i Zleceniodawcą o publikację reklamy lub ogłoszenia.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

1.  Niniejszy regulamin opublikowany jest na stronie internetowej www.jelonka.com i stosuje się go do wszystkich reklam i ogłoszeń, przyjętych do publikacji przez JELONKA.COM.

2.  Wszelkie inne ewentualnie proponowane warunki (w tym standardowe warunki zakupu stosowane przez Zleceniodawcę) są bezskuteczne. Jakakolwiek modyfikacja niniejszego regulaminu dla swej ważności wymaga pisemnej zgody JELONKA.COM.

3.  Zawarcie umowy pomiędzy Zleceniodawcą i JELONKA.COM oraz publikacja reklamy lub ogłoszenia następują na podstawie zlecenia publikacji.

4.  JELONKA.COM zastrzega sobie prawo do odmowy, wycofania, pominięcia lub zawieszenia publikacji każdej reklamy lub ogłoszenia, bez wskazywania przyczyny.

5.  Zleceniodawca nie może wysuwać roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

6.  Reklamy i ogłoszenia przyjmowane są w miarę dostępności miejsca do publikacji prasowej lub internetowej w publikacjach JELONKA.COM. Jeżeli Zleceniodawca nie uzgodnił na piśmie konkretnej pozycji opublikowania reklamy lub ogłoszenia, JELONKA.COM zastrzega sobie prawo do samodzielnego jej określenia.

7.  Zleceniodawca odpowiada za treść reklamy lub ogłoszenia, których publikację zlecił JELONKA.COM

8.  W przypadku roszczeń osób trzecich z tytułu zamieszczenia reklamy lub ogłoszenia, naruszających cudze prawa, Zleceniodawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wynikające z ich opublikowania.

 

MATERIAŁY REKLAMOWE

§ 3

1. O ile treść albo forma reklamy lub ogłoszenia wymaga uzyskania od Zleceniodawcy odpowiednich materiałów (reklamowych) do opublikowania, muszą być one dostarczone na adres JELONKA.COM najpóźniej w 3 dniu roboczym przed planowanym opublikowaniem. Nie wywiązanie się z tak zakreślonego terminu powoduje konieczność pominięcia reklamy (ogłoszenia) lub odpowiednio do możliwości JELONKA.COM opublikowanie poprzednio otrzymanych materiałów. W obu przypadkach należna jest pełna cena reklamy lub ogłoszenia.

1.  JELONKA.COM nie ponosi odpowiedzialności za brak technicznych lub organizacyjnych możliwości po którejkolwiek ze stron w terminowym otrzymaniu materiałów (reklamowych), jak również za ich utratę lub uszkodzenia, powstałe w trakcie przesyłki.

2.  Każdorazowo opracowywana przez JELONKA.COM reklama lub ogłoszenie, wymaga pisemnej akceptacji przez Zleceniodawcę, o ile akceptacja ta nie wynika z treści zlecenia publikacji.

 

CENNIK REKLAM I OGŁOSZEŃ

§ 4

1.  Cena reklamy lub ogłoszenia stanowi koszt ich wykonania, zamieszczenia i opublikowania.

2.  Aktualny cennik zawarty jest w treści każdorazowego zlecenia publikacji, ale na życzenie Zleceniodawcy istnieje również możliwość dostarczenia go w formie elektronicznej lub wydruków.

3.  Ceny reklam i ogłoszeń mogą ulec zmianie w każdym czasie.

4.  Rabaty za serię reklam lub ogłoszeń będą udzielane pod warunkiem zarezerwowania serii z wyprzedzeniem oraz w przypadku nie anulowania przez Zleceniodawcę żadnej z reklam lub ogłoszenia stanowiących część serii.

5.  Każdy Zleceniodawca, który anuluje resztę umowy na serię reklam lub ogłoszeń traci prawa do rabatu za zamieszczenia już wykorzystane, do którego był przedtem upoważniony. W tym przypadku może być obciążony kosztami powstałymi z różnic rabatowych pomiędzy kwotami wynegocjowanymi, a wynikającymi z cennika ogłoszeń za faktycznie zrealizowaną liczbę zamieszczeń.

 

WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 5

1. Należności z tytułu wykonania umowy przez JELONKA.COM należy regulować w terminie oznaczonym na fakturze. Standardowo jest to 7 dni od daty wystawienia faktury.

2. W przypadku, gdy Zleceniodawca zalega z płatnością jednej lub więcej faktur JELONKA.COM może wstrzymać wykonanie (publikację) dalszych zleceń do czasu uregulowania należności.

 

3. JELONKA.COM zastrzega sobie prawo doliczenia do wymaganej należności ustawowych odsetek za zwłokę od salda zaległych płatności. Odsetki takie naliczane są od pierwszego dnia po upływie wskazanego na fakturze terminu płatności do daty otrzymania pełnej należności, bez względu na terminy ewentualnie kierowanych wezwań do zapłaty.

 

REKLAMACJE

§ 6

1.  Reklamacje dotyczące publikacji reklam należy składać na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od daty publikacji. W tym przypadku Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć egzemplarz dowodowy wraz z pisemnym uzasadnieniem.

2.  Odpowiedzialność JELONKA.COM z tytułu reklamacji za błędy ogranicza się do wykazanej na fakturze ceny zamówionej reklamy. Warunkiem koniecznym do uznania roszczeń jest wynikająca z treści zlecenia publikacji akceptacja treści oraz formy reklamy lub ogłoszenia, bądź dostarczenie materiałów w formie i terminie określonych w niniejszym regulaminie.

3.  JELONKA.COM nie odpowiada za błędy lub szkody, będące następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności, gdy realizację zlecenia publikacji uniemożliwiła siła wyższa, która częściowo lub całkowicie zakłóciła produkcję lub dystrybucję publikacji JELONKA.COM.

 

ANULOWANIE ZLECEŃ

§ 7

1.  Anulowania zlecenia publikacji należy dokonać wyłącznie na piśmie, najpóźniej w terminie 7 dni przed datą planowanego wydania.

2.  Wszelkie anulowania publikacji otrzymane w terminie krótszym niż 7 dni przed datą planowanego wydania będą nieważne w stosunku do najbliższego wydania, a należność za planowaną w nim publikację reklamy lub ogłoszenia będzie płatna w całości.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

1.  Niniejszy regulamin stanowi integralną część każdego zlecenia publikacji i wchodzi w życie z dniem 15 maja 2008 r.

2.  Zawarcie umowy pomiędzy Zleceniodawcą a JELONKA.COM na podstawie zlecenia publikacji oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

3.  W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

4.  Strony deklarują wolę aktywnego współdziałania przy realizacji zleceń oraz polubownego załatwienia ewentualnych kwestii spornych.

5.  Ewentualne spory wynikłe z zawarcia zlecenia publikacji oraz stosowania postanowień niniejszego regulaminu rozstrzygane będą przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby JELONKA.COM.