• Niedziela, 18 sierpnia 2019
  • Godz. 23:59
  • Imieniny: Bronisławy, Heleny, Ilony, Karoliny
  • Czytających: 6200
  • Zalogowanych: 7
  • Niezalogowany | Zaloguj | Rejestracja

Księgowość od podstaw

28.09-10.10.2019 (13 dni)
godz. 9:00
B&K Doradztwo i Szkolenia dla Biznesu
Jelenia Góra
ul. Wiejska 24a

KURS
KSIĘGOWOŚĆ OD PODSTAW
zgodny z kodem zawodu 331301 KSIĘGOWY z systemem komputerowym

Adresaci kursu
Nasz kurs rachunkowości od podstaw został przygotowany z myślą o osobach, które nie miały w przeszłości kontaktu z rachunkowością, a chciałyby rozpocząć karierę w finansach. Może również okazać się pomocny dla tych, którzy kiedyś mieli już styczność z rachunkowością (np. studia), ale chcą lub potrzebują przypomnieć sobie podstawy.

Na kursie księgowości od podstaw zostaną przedstawione szczegółowo nie tylko podstawowe zagadnienia oraz pojęcia wykorzystywane w rachunkowości ale również zasady dotyczące podatku VAT, podatków dochodowych oraz środków trwałych.

Cel kursu

Celem nauki jest przygotowanie do pracy na stanowisku księgowego (kod zawodu 331301).

Forma kursu

Kurs obejmuje 84 godzin lekcyjnych + 2 godziny egzaminu.

Ponieważ szczególny nacisk kładziemy na praktykę, część kursu stanowią zajęcia praktyczne polegające na pracy z programem Finansowo-Księgowym Comarch Optima. Zajęcia komputerowe swym zakresem obejmują założenie firmy w programie oraz księgowanie różnych operacji gospodarczych. Księgowania odbywają się na podstawie sporządzonych na zajęciach dokumentów oraz otrzymanych materiałów ćwiczeniowych. Dokumenty dotyczą typowych zdarzeń gospodarczych występujących w firmach oraz wyjątków spotykanych w księgowości. Po zaksięgowaniu miesiąca uczestnicy sprawdzają prawidłowość swoich księgowań, poprawiają błędy oraz sporządzają różnego rodzaju zestawienia oraz deklaracje podatkowe.

Zajęcia odbywać się będą średnio co 2 tygodnie – sobota/niedziela w godz. 9:00 – 15:00, po 7 godzin lekcyjnych na spotkaniu.

Program:

Wprowadzenie do rachunkowości : cele, cechy, pojęcia i zasady
Podstawy prawne rachunkowości : ustawy, akty wykonawcze, dyrektywa.

Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi prowadzenia ewidencji księgowej.
Podstawy zapisów w księgach rachunkowych na podstawie dokumentów.

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych (język, waluta, części składowe, zapisy, dowody księgowe).

Zasady ogólne.
Polityka rachunkowości jednostki.

Rozrachunki- zasady ewidencji księgowej (dostawca-odbiorca, publiczno-prawne, z pracownikami).
Zasady ewidencji księgowej poszczególnych składników bilansowych:

Ewidencja aktywów trwałych, charakterystyka i zapisy na kontach księgowych.
Ewidencja aktywów obrotowych charakterystyka i zapisy na kontach księgowych.
Kapitały/ fundusze własne przedsiębiorstwa – charakterystyka i ewidencji.
Kapitały/ fundusze obce – charakterystyka i ewidencji.

Ewidencja obrotu towarowego oraz materiałów ( zapasy, rozchody, inwentaryzacja).
Funkcjonowanie kont wynikowych – koszty i przychody podstawowe, operacyjne, finansowe.
Wynik finansowy – charakterystyka i metody sporządzania rachunku zysków i strat.
Sprawozdawczość finansowa

Sporządzanie podstawowego sprawozdania finansowego – terminy i rodzaje.

Bilans- charakterystyka i klasyfikacja aktywów i pasywów (majątek firmy i źródła ich finansowania, rodzaje operacji gospodarczych i ich wpływ na aktywa i pasywa. )

Aktywa trwałe.
Aktywa obrotowe.
Kapitały.

Podatki w rachunkowości:

Wprowadzenie : pojęcia, klasyfikacja, funkcje, deklaracje i zeznania podatkowe.
Prawo podatkowe a prawo bilansowe.
Podatki dochodowe:
Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
Podatek od towarów i usług (VAT)
Inne podatki i opłaty (cło, akcyza)

Część praktyczna – warsztaty „od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia”

Nauka pracy na kontach (budowa kont, otwieranie, zamykanie na dzień bilansowy, ewidencja oraz zestawienia obrotów i sald wraz ze sporządzeniem bilansu oraz rachunku zysków i strat. Zasady wykonywania tych operacji). Praca przy użyciu oprogramowania finansowo -ksiegowego Comarch Optima.

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 80% godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i egzamin pisemny. Po uzyskaniu minimum 50% punktów możliwych do osiągnięcia, osoba otrzymuje zaświadczenie w obrębie zawodu Księgowy (kod zawodu księgowy 331301).

Po zdaniu egzaminu uczestnik, otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr. 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz. U z 2017 r. poz. 1632)j.

Szukaj imprez

Kiedy

Kategoria

Cena

Gdzie

Copyright © 2002-2019 Highlander's Group